Kvalificering och anbudsprövning

En ansökan eller ett anbud som inkommer för sent får inte tas upp till prövning, även om avsändaren inte har orsakat förseningen.

Prövningsfasen omfattar olika moment:

  • kontroll av eventuell grund för uteslutning av leverantör,
  • kontroll av leverantörens lämplighet (kvalificering),
  • tilldelning av kontrakt (utvärdering av anbud).

Uteslutning av leverantör

Vissa omständigheter ska leda till uteslutning av en leverantör medan andra omständigheter får leda till en uteslutning.  

Mer om uteslutning av leverantör

Kontroll av leverantörers lämplighet (kvalificering)

Anbudsgivarens lämplighet granskas utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget eller annonsen/kvalifikationsunderlaget avseende leverantörens ekonomiska ställning och tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Att kvalificera leverantörer innebär att den upphandlande myndigheten prövar vilka anbudsgivare som uppfyller de kvalifikationskrav som har ställts i upphandlingen.

En upphandlande myndighet får inte ställa vilka krav som helst på leverantörerna. För att vara förenliga med proportionalitetsprincipen måste kraven ha ett naturligt samband med det som upphandlas och dessutom stå i rimligt förhållande till det som upphandlas.

Tilldelning av kontrakt - utvärdering av anbud

Den upphandlande myndigheten tilldelar kontraktet enligt den utvärderingsgrund som har angivits i annonsen och förfrågningsunderlaget.  Det kan antingen vara att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån de utvärderingskriterier som myndigheten har angivit, eller det anbud som har lägst pris. Den upphandlande myndigheten får inte anta ett anbud som inte uppfyller kraven enligt förfrågningsunderlaget. Det är inte heller tillåtet att göra prövningen mot andra kriterier än dem som har angivits. Ett erbjudande som inte har efterfrågats i förfrågningsunderlaget får inte vägas in vid valet av leverantör.

Det finns också bestämmelser för hur mottagande och öppning av anbud ska gå till (9 kap 7 § LOU).

Viktning

Utvärderingskriterierna ska, till skillnad mot vad som gäller vid upphandling enligt 15 kap. LOU, som regel viktas inbördes. Viktningen får anges som ett intervall med en lämplig största tillåtna spridning. Viktningen kan exempelvis, om kriterierna t.ex. är kvalitet och pris bestämmas till 70 procent respektive 30 procent. Om viktningen av kriterierna anges med intervall kan intervallet exempelvis vara en spridning mellan 60–70 procent respektive 30–40 procent. Om det enligt den upphandlande myndigheten inte är möjligt att ange viktningen av de olika kriterierna, ska dessa anges i fallande prioritetsordning.

Åberopande av annans kapacitet

En anbudssökande eller anbudsgivare som inte själv klarar de ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitetskrav som den upphandlande myndigheten ställt upp som krav, har möjlighet att visa att den disponerar över ett annat företags resurser så att den efterfrågade kapaciteten därigenom uppnås.

Mer information:
Information om tilldelningsbeslut
Upplysningar på begäran av en leverantör
Dokumentation


Relaterad länk

Tecken på anbudskarteller - lista över vad upphandlande myndigheter bör vara uppmärksamma på