Annonsering, tidsfrister och anbudsgivning

Annonsering

I princip ska all offentlig upphandling annonseras. Annonseringen görs på olika sätt beroende på vilket upphandlingsförfarande som tillämpas och valet av förfarande avgörs av upphandlingens beräknade värde, typ av upphandlande myndighet och kategori av tjänst.

Direktupphandlingar behöver inte annonseras och annonsering behöver inte heller ske i vissa särskilt i lagen angivna situationer vid förenklat förfarande och vid förhandlat förfarande.

Annonsering under tröskelvärdena och vid B-tjänster oavsett värde
Annonsering och tidsfrister över tröskelvärdena
Upphandlarprofil

CPV

Europeiska kommissionen har tagit fram en särskild nomenklatur ”Common Procurement Vocabulary” (CPV) för varor, tjänster och byggentreprenader. CPV-nomenklaturen ska användas vid annonsering över tröskelvärdena. I en särskild konverteringstabell kan man utläsa om en tjänst är en A- eller B-tjänst. I nomenklaturen har olika varor eller tjänster skilda sifferkoder. Mer information finns på EU:s upphandlingsportal SIMAP.

Läs mer om CPV-koder

Anbudsgivning

Huvudregeln är att både anbudsansökningar och anbud ska lämnas skriftligen.

Läs mer om anbudsgivning