Slarv med avtalsspärren efter tilldelningsbeslut kan bli dyrt för upphandlande myndigheter

Genom att vara noggrann från början till slut, och föra fram korrekta uppgifter vid en överprövning, kan upphandlande myndigheter spara både tid och pengar.

– Jag vill uppmana alla upphandlande myndigheter att vara noggranna med att beräkna avtalsspärren korrekt. Överträdelser av avtalsspärren kan leda till att avtalet förklaras ogiltigt eller att den upphandlande myndigheten drabbas av upphandlingsskadeavgift/böter.
 
Det säger Ann Fryksdahl, biträdande avdelningschef vid Konkurrensverket i samband med att de första ansökningarna om obligatorisk upphandlingsskadeavgift nu lämnats till domstol.

Vid offentliga upphandlingar gäller en avtalsspärr under minst 10 dagar efter ett tilldelningsbeslut, och under den tiden får inte avtal ingås. Det är Konkurrensverkets uppgift att ansöka om att en upphandlande myndighet ska betala böter, upphandlingsskadeavgift, om ett avtal har ingåtts i strid mot avtalsspärr. Konkurrensverket ska ansöka om detta om en förvaltningsdomstol vid en överprövning har fastställt att avtalet ska bestå trots att det har ingåtts i strid med reglerna om avtalsspärr.

Obligatoriskt ansöka om böter

Eftersom det är obligatoriskt för Konkurrensverket att göra en ansökan om upphandlingsskadeavgift/böter kan någon prioritering inte göras bland dessa ärenden. Det krävs inte heller att domstolen i domen om överprövning har bedömt att upphandlingen i något annat avseende genomförts i strid med lagen, tvärtom är det en förutsättning att något annat brott mot LOU inte har skett för att denna form av ansökan ska bli aktuell.

Skyldigheten för Konkurrensverket att ansöka om upphandlingsskadeavgift/böter inträder således endast om domstolen i överprövningsdomen har låtit avtalet bestå. Strikt ansvar gäller, vilket innebär att skyldigheten att betala upphandlingsskadeavgift inte är beroende av om den upphandlande myndigheten har överträtt avtalsspärren av uppsåt eller oaktsamhet.

Tänk på ”söndagsregeln”

– Jag vill också påminna om att lagen (1930:173) om lagstadgad tid (den så kallade söndagsregeln) gäller för beräkning av avtalsspärrens längd, säger Ann Fryksdahl.

– Dessutom kan det vara en god idé för upphandlande myndigheter att kontakta förvaltningsrätten för att höra efter om någon ansökan om överprövning har kommit in, innan man ingår avtal. Om en ansökan om överprövning har kommit in till förvaltningsrätten inom ansökningsfristen, börjar en förlängd avtalsspärr automatiskt att gälla utan att förvaltningsrätten fattat något beslut om detta. Domstolen kan heller inte pröva upphandlingen efter det att avtalsspärren löpt ut, oavsett om något avtal har ingåtts eller inte. Det finns därmed ingen anledning att ha så bråttom att teckna på avtalet.

– Vi rekommenderar upphandlande myndigheter att under ett överprövningsförfarande utan dröjsmål lämna entydig och korrekt information till domstolen om och när man har tecknat avtal i upphandlingen, säger Ann Fryksdahl.

Spara tid och pengar

När en upphandling är uppdelad på olika avtalsområden bör den upphandlande myndigheten tydligt ange om, och i så fall när, avtal ingicks för varje enskilt avtalsområde. Detta är viktigt eftersom om domstolen finner att den upphandlande myndigheten har överträtt avtalsspärren, men beslutar att avtalet trots det ska bestå, kommer Konkurrensverket att ansöka om upphandlingsskadeavgift/böter och vid handläggningen utgå från de omständigheter som framgår av domen.

– Just nu arbetar vi på Konkurrensverket med fler ansökningar om upphandlingsskadeavgift på grund av att den upphandlande myndigheten har överträtt avtalsspärren.

– Genom att vara noggrann från början, och att inte ha så bråttom med att teckna avtal, kan den upphandlande myndigheten spara både tid och pengar, vilket gynnar oss alla som skattebetalare, framhåller Ann Fryksdahl.


Publicerad i nyhetsbrevet Upphandling, 10 oktober 2011