Konkurrensverkets kommunikationspolicy

Konkurrensverket är en öppen och transparent myndighet och vi är aktiva och lyssnande i vår kommunikation. Det innebär att vi tar egna initiativ och agerar proaktivt samtidigt som vi skapar respektfulla relationer med våra intressenter.

Vår uppgift

Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen.

Myndighetens uppdrag är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och en effektiv offentlig upphandling till nytta för medborgarna och marknadens aktörer.

Detta uttrycks i vår vision: välfärd genom väl fungerande marknader. Vi ska bedriva tillsyn så att regelverken följs, sprida kunskap om konkurrens- och upphandlingsreglerna och informera om vår verksamhet.

Syfte

Vår kommunikation ska vara effektiv, professionell och lättillgänglig samt präglas av tydlighet, objektivitet och saklighet.

Kommunikation är ett strategiskt verktyg och ska beaktas i alla delar av verksamheten. Kommunikationspolicyn anger ramarna för hur och varför myndigheten ska kommunicera, kommunikationens roll och ansvarsfördelning. Kommunikationspolicyn utgår från Konkurrensverkets uppdrag och värdegrund. Kommmukationspolicyn kompletteras också av andra dokument: särskilda riktlinjer för hur vi kommunicerar i olika sammanhang.

Kommunikationen är en integrerad del i verksamheten och är ett medel för
organisationen och dess medarbetare att nå målen och möta intressenternas behov. Bland våra främsta intressenter finns konsumenter, näringsidkare, politiker och andra offentliga beslutsfattare, jurister, ekonomer och journalister.

Varför vi kommunicerar

Allt vi gör uppfattas av omvärlden, och kommunikation är ett gemensamt ansvar. Myndigheten och våra medarbetare är bärare av vår värdegrund och därmed vårt varumärke.

Genom att vara tydliga, öppna och aktiva i vår kommunikation bygger vi vårt anseende, kännedomen om Konkurrensverket och myndighetens uppdrag. Detta är avgörande för hur vi kan nå ut till våra intressenter. Det är också avgörande för att myndigheten upplevs som en attraktiv arbetsplats.

Extern kommunikation

Vår externa kommunikation ska bidra till att förebygga överträdelser genom att sprida kunskap om regelverken och våra ställningstaganden. Vår kommunikation ska också bidra till ett fortsatt högt förtroende för Konkurrensverket och till god förvaltningskultur, det vill säga en effektiv verksamhet där vägledning, öppenhet och tydlighet är centrala begrepp.

Webbplatsen konkurrensverket.se är vårt viktigaste verktyg och kompletteras av andra aktiviteter.

Intern kommunikation

Interninformation är ett särskilt chefsansvar. Väl fungerande intern kommunikation bidrar till effektivitet, till samhörighet och till förståelse för andras arbetsuppgifter. Därför är den interna kommunikationen en förutsättning för en god och effektiv organisation. Intranätet Kompassen är vårt viktigaste verktyg för intern kommunikation.

Hur vi kommunicerar

Öppenhet i både med- och motgång är grundregeln för goda externa kontakter. Kommunikationen ska vara begriplig, saklig, lättillgänglig, snabb samt kanal- och målgruppsanpassad.

All kommunikation genomsyras av våra värdeord: vi är respektfulla, engagerade, kompetenta och tydliga i vårt arbete.

Vår grafiska profil är framtagen för att användarna på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig information. Därför följer vi den grafiska profilen i all vår kommunikation. Den grafiska profilen skapar extern tydlighet och intern samhörighet.

Ansvar för kommunikationen

Chefen för avdelningen för kommunikation och internationella frågor (AKI) ansvarar, i enlighet med arbetsordningen, för myndighetens övergripande kommunikationsfrågor, för hur vi kommunicerar, för vem som kommunicerar och för att kommunikationspolicyn följs.

Avdelningen för kommunikation och internationella frågor planerar, genomför och följer upp myndighetens kommunikationsinsatser i nära samarbete med övriga avdelningar. I krissituationer samordnar chefen för AKI informationen i enlighet med krishanteringsplanen.

Myndighetens avdelningschefer ansvarar för att utforma sin utåtriktade information i samråd med avdelningen för kommunikation och internationella frågor.

Varje medarbetare är Konkurrensverkets ansikte mot omvärlden. Alla medarbetare förväntas kunna svara på frågor inom sitt sakområde.

Relationen till media

Medier av olika slag spelar en viktig roll när det gäller att kommunicera med intressenter. Medier har till uppgift att informera om, och kritiskt granska, det som sker. Konkurrensverkets medarbetare prioriterar kontakter från medierna. Journalister har oftast mycket kort tid på sig och förväntar sig att de personer som de kontaktar ska förstå och acceptera detta.

Yttrandefriheten och meddelarfriheten är grundvalar för ett fritt samhällsskick och skapar förutsättningar för en god genomlysning och kontroll av vår verksamhet. I tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns bestämmelser om meddelarfrihet i förhållande till medier. Konkurrensverket omfattas också av offentlighetsprincipen - uppgifter ur en allmän handling ska lämnas ut på förfrågan under förutsättning att de inte är sekretessbelagda.

Relaterad information