Bilsporten får inte tillämpa lojalitetsregler

Konkurrensverket beslutade i maj 2011 att ålägga Svenska Bilsportförbundet att ändra sina regler. Förbundet ålades att ändra sina gemensamma regler så att de inte längre hindrade licensinnehavare från att anmäla sig till, delta i eller inneha uppdrag vid bilsporttävlingar som inte har sanktionerats av Svenska Bilsportförbundet.

Bakgrunden till Konkurrensverkets beslut var att Svenska Bilsportförbundets tidigare regler begränsade möjligheten för de som har tävlings- eller funktionärslicens från Bilsportförbundet att tävla eller vara funktionärer vid tävlingar som arrangeras av andra än klubbar anslutna till förbundet. Dessa begränsningar gjorde det svårt för aktörer utanför SBF att anordna tävlingar och reglerna begränsade därför konkurrensen på marknaden för anordnande av bilsporttävlingar.

Svenska Bilsportförbundet överklagade Konkurrensverkets beslut till Marknadsdomstolen. 

Bilsportförbundet begärde också att Marknadsdomstolen skulle inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende vissa frågor. Marknadsdomstolen avslog Bilsportförbundets begäran, med hänvisning till att de EU-rättsliga frågor som aktualiseras i målet kan avgöras med ledning av de principer som redan utvecklats i rättspraxis.

I december 2012 kom Marknadsdomstolens beslut där domstolen går på Konkurrensverkets linje och ålägger Svenska bilsportförbundet att inte tillämpa sina lojalitetsregler. Marknadsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Relaterad information