Bakgrundsmaterial i stora avslutade ärenden

På den här sidan har vi samlat bakgrundsinformation till några av våra större ärenden som är avslutade. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig.

Missbruk av dominerande ställning

ADSL
Telia Sonera dömdes att betala 35 miljoner i böter/ konkurrensskadeavgift.

Konkurrensverket krävde i en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt att Telia Sonera skulle betala 144 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för att företaget missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för bredbandstjänster. Stockholm tingsrätt biföll Konkurrensverkets talan i en dom den 2 december 2011. Telia Sonera överklagade domen till Marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen meddelade sin dom i ärendet den 12 april 2013. Marknadsdomstolen dömer Telia Sonera att betala 35 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för att ha missbrukat sin dominerande ställning. Marknadsdomstolens dom kan inte överklagas.

Postmarknaden
Konkurrensverket gjorde i maj 2011 en oanmäld inspektion hos Postens huvudkontor i Stockholm. Inspektionen var ett led i att söka bevis om ett eventuellt missbruk av dominerande ställning från Postens sida. Konkurrensverket avslutade utredningen eftersom utredningen inte visade att Posten skulle ha brutit mot förbudet i konkurrenslagen.

Fjärrvärme i Stockholm
Fortum Värme har förklarat att företaget har för avsikt att vidta åtgärder för att stärka fjärrvärmekundernas ställning i Stockholm. Samtidigt har fjärrvärmepriserna utvecklats i en positiv riktning för kunderna. Därför avslutade Konkurrensverket sin granskning av fjärrvärmepriserna i Stockholm.

Arlas avtal med dagligvaruhandeln
Konkurrensverket har utrett om avtalet mellan Arla och Coop var utformat eller tillämpades på ett sätt som utestängde konkurrenter från försäljning av färskvaror till dagligvaruhandeln. För att säkra bevis genomfördes bland annat oanmälda besök, så kallade platsundersökningar, hos Arla och Coop.

Konkurrensverkets utredning har inte visat att avtalet eller dess tillämpning varit utestängande och därför lades utredningen ned den 2 juli 2010.

Karteller – otillåtet samarbete

Bättre för konsumenterna efter åtagande från Booking.com
De som bokar hotell blir vinnare efter att den marknadsledande onlineresebyrån, Booking.com, åtagit sig att ändra i sina avtalsvillkor i syfte att undanröja konkurrensproblem. Konkurrensverket har godkänt åtagandet.

Däckföretag dömda för olagligt anbudssamarbete 
De två däckföretagen Däckia och Euromaster döms att betala 2,5 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift för olagligt samarbete i samband med offentlig upphandling. Det framgår av en dom från Stockholms tingsrätt. De båda företagen hade olagligt anbudssamarbete vid två upphandlingar som Rikspolisstyrelsen och Gästrike Inköp (som företrädde ett antal kommuner) genomförde år 2005.

Bilsportförbundet
Konkurrensverket beslutade i maj 2011 att ålägga Svenska Bilsportförbundet att ändra sina regler. Avsikten var att göra det möjligt för förare och funktionärer att delta i tävlingar som arrangeras av fristående aktörer. Bilsportförbundet överklagade Konkurrensverkets beslut till Marknadsdomstolen. I december 2012 kom Marknadsdomstolens beslut som går på Konkurrensverkets linje och fastställer att Svenska bilsportförbundet inte får tillämpa sina lojalitetsregler.

Bussföretag, researrangemang 
De två bussföretagen Ölvemarks och Scandorama har, enligt Konkurrensverket, gjort sig skyldiga till otillåtet prissamarbete, en så kallad kartell. Konkurrensverket lämnade den 9 december 2010 in en stämningsansökan att företagen ska betala drygt 13 miljoner kronor i böter (konkurrensskadeavgift). Ärendet avgjordes i Stockholms tingsrätt i februari 2012 där företagen dömdes att betala drygt 11 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift/böter. Domen har vunnit laga kraft.

Asfaltkartellen 
Företag i den så kallade asfaltkartellen har förklarats skyldiga i Marknadsdomstolen. Företagen fälldes av Stockholms tingsrätt i juli 2007. De dömdes att betala närmare en halv miljard kronor i böter. Flera av bolagen överklagade till Marknadsdomstolen och Konkurrensverket anslutningsöverklagade. Marknadsdomstolens dom, som inte kan överklagas, kom den 28 maj 2009. I domen slås fast att alla företagen gjort sig skyldiga till överträdelser av konkurrensreglerna.

Bilåterförsäljare 
Konkurrensverket hade överklagat Stockholms tingsrätts dom mot åtta bilåterförsäljare i södra Sverige som misstänks för otillåtet prissamarbete och marknadsdelning. Den 10 september 2008 fällde Marknadsdomstolen företagen för otillåtet prissamarbete och marknadsdelning och ålade företagen att betala konkurrensskadeavgifter om sammanlagt drygt 21 miljoner kronor.

Bensinkartellen 
2005 fastställde Marknadsdomstolen tingsrättens dom med en justering av konkurrensskadeavgifterna till 112 miljoner kronor för kartellbildning mellan fem olika bolag inom bensinbranschen. Marknadsdomstolens dom går inte att överklaga.

Kraftledningsstolpar 
Konkurrensverket har den 8 juli 2009 bötfällt ett av två företag i en kartell. Det är Rundvirke Poles AB som får betala två miljoner kronor genom ett avgiftsföreläggande. Företaget har deltagit i en kartell genom att träffa avtal eller samordna sig med sin konkurrent om försäljningspriser, andra affärsvillkor och marknadsdelning i samband med upphandlingar av kraftledningsstolpar.

Böter för otillåtet anbudssamarbete om transporter 
Två entreprenadföretag har accepterat avgiftsförelägganden efter att de gjort sig skyldiga till ett otillåtet samarbete när de lämnade in anbud vid en upphandling av bygg- och anläggningstransporter i Uppsala.

Tre begravningsbyråer accepterar kartellböter 
Tre företag i begravningsbranschen accepterar ett avgiftsföreläggande efter att ha deltagit i ett otillåtet samarbete, en kartell. Företagen ska nu betala de böter som Konkurrensverket föreslagit och slipper därmed en process i domstol.

Företagskoncentrationer

Bra besked som stärker mäklarnas kunder
Beskedet att Swedbank, som redan äger Fastighetsbyrån, låter köpet av Svensk Fastighetsförmedling återgå är en stor framgång för bostadssäljarna, framhåller Konkurrensverket.

Konkurrensverket godkänner mejerifusion 
Konkurrensverket lämnade Arlas övertagande av Milko utan åtgärd under förutsättning att vissa åtaganden uppfylls. I oktober 2011 fattade Konkurrensverket beslut efter en grundlig utredning. I och med beslutet åtar sig Arla bland annat att avyttra Grådö mejeri i Hedemora och ett antal varumärken.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Badanstalten i Strömstad - Domstol ger vägledning i fråga om kommunal säljverksamhet 
Den kommunalägda Badanstalen i Strömstad kommun driver bland annat bad, gym och spaverksamhet åt allmänheten. Gym- och spaverksamheterna drivs i direkt konkurrens med privata företag på orten. Konkurrensverket ville stoppa den konkurrensbegränsande verksamheten och lämnade därför in en stämningsansökan 2012. 

I april 2014 kom domen från Stockholms tingsrätt som konstaterade att Badanstaltens verksamhet var olaglig men domstolen valde ändå att fria kommunen och Konkurrensverket överklagade domen till Marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen kom i juli 2015 fram till samma beslut som Stockholms tingsrätt och valde att fria kommunen. Badanstaltens verksamhet strider mot kommunallagen men domstolen ansåg inte effekterna vara tillräckligt negativa för ett förbud.

Räddningstjänsten Dala-Mitt 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala-Mitt har, enligt Konkurrensverket, brutit mot konkurrenslagen genom att vägra ett konkurrerande företag tillträde till ett övningsområde. Konkurrensverket lämnade den 25 maj 2011 in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt för att få ett förbud mot verksamheten.

Tingsrätten meddelade i en dom den 30 januari 2013 att kraven från Konkurrensverket lämnas utan bifall. Konkurrensverket har överklagat domen till Marknadsdomstolen som är högsta instans.

Förbud mot Skelleftebuss beställningstrafik 
Stockholms tingsrätt har gått på Konkurrensverkets linje och dömt Skelleftebuss AB för att ha brutit mot konkurrenslagen genom att driva beställningstrafik med buss, där andra än kommunen är beställare.

Otillåten direktupphandling/ upphandlingsskadeavgift

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer upphandlingsskadeavgift mot Falu kommun
Falu kommun ska betala åtta miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Under hösten 2010 gjorde kommunen en otillåten direktupphandling när ett avtal slöts med PEAB Sverige AB om drift och underhåll av kommunens vägar, utan att någon offentlig upphandling hade genomförts.

Vellinge bröt mot reglerna - skrev mångmiljonkontrakt
Mot alla regler skrev Vellinge kommun ett tioårsavtal och betalade över 182 miljoner kronor till ett privat konsultföretag. Affären upphandlades inte enligt lagen om offentlig upphandling.

Kammarrätten fastställer miljonböter mot Försvarets materielverk 
Försvarets materielverk (FMV) har i tre olika fall dömts att betala upphandlingsskadeavgift/böter på grund av att man gjort otillåtna direktupphandlingar av varor och tjänster. Kammarrätten i Stockholm fastställer därmed förvaltningsrättens domslut i målen.

Böter för Försvarsmakten efter felaktig upphandling 
Försvarsmakten har dömts att betala böter/upphandlingsskadeavgift för genomförd otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket krävde i en ansökan till förvaltningsdomstolen att Försvarsmakten skulle betala 270 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift efter otillåten direktupphandling av vissa annonseringstjänster. Nu går Förvaltningsrätten i Stockholm på Konkurrensverkets linje och dömer Försvarsmakten att betala böterna. Av domen framgår också att även muntliga avtal kan vara otillåtna direktupphandlingar och leda till böter.

Uppdrag/utredningar

Pressade byggkostnader med typhus
Det finns möjligheter att förbättra anbudskonkurrensen när de allmännyttiga bostadsföretagen upphandlar bygge av nya bostäder. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

Fyra av tio vårdcentraler gick med underskott
Det finns möjligheter till kvalitetskonkurrens mellan vårdcentraler i stora delar av landet. Men många vårdcentraler har svårt att klara sig på landstingens ersättning – och det gäller såväl offentligt drivna som privata vårdcentraler.

Konkurrensen i Sverige 2013 - Lika villkor för offentligt och privat 
Hinder för en fungerande konkurrens måste bort. Det slår Konkurrensverket fast i en rapport som nu överlämnats till regeringen. Särredovisning av offentlig verksamhet som är utsatt för konkurrens, för att skapa likartade villkor, är ett av förslagen.

Det är en bred palett av åtgärder som Konkurrensverket nu lyfter fram för att förbättra och stärka konkurrensen på en rad olika områden.

Konkurrensverket vill stärka bankkundernas köparmakt 
Konkurrensen på bank- och finansmarknaderna är fortfarande svag och kundernas möjlighet att byta bank begränsas genom olika inlåsningseffekter. Det konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport. Politiken bör vägledas av att konsumenterna ska ha goda förutsättningar att välja, och ett effektivt regelverk för en väl fungerande konkurrens.

Konkurrensverket har på eget initiativ granskat konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden och då särskilt tittat närmare på inlåning, bolån och fonder.

Stoppa svartarbete och korruption vid offentlig upphandling 
Svart arbetskraft är en av de lagöverträdelser som medför konkurrensproblem vid offentliga upphandlingar. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket som kartlagt hur olika former av osund konkurrens och lagöverträdelser påverkar offentlig upphandling. Det förekommer tyvärr att mindre seriösa leverantörer använder osjysta metoder för att kunna få skriva kontrakt med kommuner och myndigheter. Effekterna blir att skattebetalarna luras och att de seriösa leverantörerna blir utan affär. Konkurrensverket har kartlagt olika orsaker till sådana osunda anbudsmetoder.

Fler kan och vill välja vårdcentral 
Allt fler kan välja vårdcentral, och inte mindre än tre av fyra patienter använder också den möjligheten. Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport som lämnats till regeringen.

Åtta av tio invånare i Sverige kan välja en annan vårdcentral som finns inom högst fem minuters bilväg från den närmsta. För väldigt många finns därmed en reell möjlighet att välja. Det konstaterar Konkurrensverket i rapporten ”Val av vårdcentral - Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen” som överlämnats till regeringen.

Senast uppdaterad: