Bakgrundsmaterial i stora ärenden

På den här sidan har vi samlat bakgrundsinformation till några av våra större ärenden. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig.

Missbruk av dominerande ställning

Pågående domstolsprocesser

Swedish Match krävs på 38 miljoner i konkurrensböter
Tillverkare av snus och konsumenter har missgynnats av att marknadsdominanten Swedish Match haft stränga regler för sina snuskylar i butikerna. Nu stämmer Konkurrensverket Swedish Match och kräver företaget på ca 38 miljoner kronor i böter/konkurrensskadeavgift.

Konkurrensverket stämmer Nasdaq OMX
Stockholmsbörsen/ Nasdaq OMX har missbrukat sin dominerande ställning på marknaden när de tvingade bort företaget Burgundy från att använda en viktig datorhall. Konkurrensverket stämmer därför Nasdaq OMX och kräver att företagen döms att betala 31 miljoner kronor i böter/ konkurrensskadeavgift.

Otillåtet samarbete - karteller

Pågående utredningar

Konkurrensverket utreder miljö- och avfallsbranschen
Konkurrensverket har inlett en utredning om eventuell överträdelse av konkurrensreglerna inom miljö- och avfallsbranschen. Som ett led i utredningar har oanmälda inspektioner, så kallade gryningsräder, gjorts.

Pågående domstolsprocesser

TeliaSonera och GothNet i anbudskartell
TeliaSonera Sverige och Göteborg Energi GothNet stäms av Konkurrensverket. Företagen krävs på närmare 35 miljoner kronor i böter/ konkurrensskadeavgift för att ha bildat en anbudskartell inför en upphandling i Göteborgs Stad år 2009.

Konkurrensverket stämmer företag inom flyttbranschen för otillåtet samarbete
Konkurrensverket stämmer tre företag inom flyttbranschen för att de avtalat om att inte konkurrera med varandra. Konkurrensverket kräver att flyttföretagen betalar sammanlagt 42 miljoner kronor i böter.

Böteskrav för otillåtna samarbeten vid vårdupphandling
Konkurrensverket kräver att tre företag i vårdbranschen döms att betala totalt närmare 41 miljoner kronor i böter/konkurrens-skadeavgift för att de samarbetat på ett otillåtet sätt i samband med en upphandling.

Det var i samband med att landstinget i Stockholm år 2008 upphandlade tjänster inom klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi som företagen samarbetade på ett otillåtet sätt. Aleris Diagnostik AB (Aleris), Capio S:t Görans Sjukhus AB (Capio) och Hjärtkärlgruppen i Sverige AB (Hjärtkärlgruppen) krävs nu på böter/konkurrensskadeavgift på sammantaget närmare 41 miljoner kronor.

Huvudförhandling i målet är planerad att hållas den 13-23 oktober 2015 i Stockholms tingsrätt.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Pågående utredningar

Gratis kommunalt wifi utreds av Konkurrensverket
Helsingborgs stad erbjuder gratis wifi i stadskärnan. Nu granskar Konkurrensverket om Helsingborgs tjänst med gratis wifi-uppkoppling kan innebära att konkurrensen på marknaden för trådlös internetanslutning i Helsingborg snedvrids eller hämmas.

Pågående domstolsprocesser

Stopp för krav på fjärrvärmeanslutning
Konkurrensverket går till domstol för att få ett förbud mot Växjö kommuns tvångsanslutning av nya småhus till det kommunala fjärrvärmenätet.

De som vill köpa tomt för att bygga en villa ska inte tvingas att ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet, utan måste ha möjlighet att själv välja hur huset ska värmas upp. Det menar Konkurrensverket som nu lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav på att Växjö kommun förbjuds att tvångsansluta småhusägare. Huvudförhandling hålls den 22-30 september i Stockholms tingsrätt.

Borås kommun, servicekontor
Konkurrensverket lämnade i januari 2012 in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt för att förbjuda Borås Servicekontor att sälja mark- och anläggningsentreprenader till andra kunder än den egna kommunen. 

Domen kom i mars 2014 och tingsrätten gick helt på Konkurrensverkets linje. Det innebär att Borås Servicekontor har förbjudits att sälja tjänster annat än till den egna kommunen. Om servicekontoret inte följer domstolens beslut får de betala tre miljoner kronor i vite. Borås kommun har överklagat domen till Marknadsdomstolen. 

Huvudförhandling i Marknadsdomstolen är planerad att hållas den 23-30 oktober 2015.

Företagskoncentrationer som begärts in i särskild ordning eller där det pågår fördjupad undersökning

Pågående domstolsprocesser

-

Otillåten direktupphandling/ Upphandlingsskadeavgift

Pågående domstolsprocesser

Krav på upphandlingsböter för Karolinska universitetssjukhuset 
Karolinska universitetssjukhuset i Stockholms läns landsting krävs på 500 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift för att otillåtet ha direktupphandlat en viss typ av kirurgi utan att ha annonserat upphandlingen. Konkurrensverket har skickat in en ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Krav på höga upphandlingsböter för Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting skrev avtal om hemsjukvård utan att konkurrensutsätta upphandlingen. För denna otillåtna direktupphandling kräver nu Konkurrensverket att landstinget ska betala 10 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Det är det högsta belopp som kan dömas ut.

Krav på upphandlingsböter för felaktigt köp av bryggor
Stockholms kommun köpte badbryggor utan att följa upphandlingsreglerna. Nu kräver Konkurrensverket att kommunen ska betala böter/upphandlingsskadeavgift på 180 000 kronor.

Södertälje kommun krävs på upphandlingsböter
Södertälje kommun följde inte upphandlingsreglerna när avtal skrevs om driften av vård- och omsorgsboendena Oxbackshemmet och Cederströmska gården. Konkurrensverket kräver nu att kommunen betalar två miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Stockholms läns landsting krävs på upphandlingsböter
Landstinget i Stockholms län krävs på upphandlingsskadeavgift/ böter på 350 000 kronor efter att ha gjort en otillåten upphandling. Detta är tredje gången som Konkurrensverket tar Stockholms läns landsting till domstol för överträdelser av upphandlingsreglerna.

Upphandlingsböter för köp av grävtjänster i Jämtland
Det kommunägda bolaget Bergs Tingslags Elektriska AB krävs på upphandlingsskadeavgift/ böter på 550 000 kronor för att ha gjort en otillåten direktupphandling av grävtjänster.

Konkurrensverket överklagar dom mot Statens servicecenter
Ska myndigheter få göra direktupphandlingar när de har tilldelats ett uppdrag med en tidsplan som gör att en annonserad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling inte hinns med? Konkurrensverket anser att det finns ett behov av ett vägledande avgörande i denna fråga. Därför överklagar Konkurrensverket förvaltningsrättens dom i målen om upphandlingsskadeavgift mot Statens servicecenter till kammarrätten.

Haninge Bostäder får böter på nio miljoner
Det är inte tillåtet för ett kommunalt bolag att kringgå upphandlingsreglerna genom att köpa ett företag med tillgångar i stället för att upphandla. Det slår både kammarrätten och förvaltningsrätten fast i sina domar mot Haninge Bostäder.

Förvaltningsrätten gick helt på Konkurrensverkets linje och dömde Haninge Bostäder till att betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Domen överklagades sedan till Kammarrätten som sänkte avgiften till nio miljoner kronor.

Kammarrätten ansåg att det fanns skäl att se särskilt allvarligt på överträdelsen eftersom den ingått som en del i ett genomtänkt affärsupplägg, men fann vid en helhetsbedömning att en avgift på nio miljoner kronor var en tillräcklig sanktion. Haninge Bostäder har överklagat domen.

Utredningsuppdrag från regeringen

Läs mer om våra utredningsuppdrag från regeringen.

Relaterad information

Senast uppdaterad: