Regeringsuppdrag

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Konkurrensverket. Här finns de regeringsuppdrag som Konkurrensverket har för 2017 och som vi ska redovisa till regeringen.

 • Konkurrensen i Sverige
  Konkurrensverket ska ta fram en rapport som innefattar en genomgång av den svenska ekonomin utifrån ett konkurrensperspektiv. Rapporten ska ge en översiktlig bild av hela ekonomins konkurrensutsättning och baseras på en genomgång av Konkurrensverkets rapporter som har publicerats under åren 2014–2017. Områden med särskild fördjupning ska vara digitalisering samt cirkulär ekonomi. Konkurrensverket ska lyfta fram områden där myndigheten bedömer att konkurrensen kan förbättras och lämna förslag på konkurrensfrämjande åtgärder.

  Uppdragetska redovisas till Näringsdepartementet senast den 12 februari 2018.

 • Kartläggning och analys av marknads- och konkurrensförhållanden på marknaden för HVB och konsulentverksamheter
  Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag (154 kb) att kartlägga och analysera marknads- och konkurrensförhållanden på marknaden för hem för vård eller boende för barn och unga (HVB) samt för verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem (konsulentverksamheter). Uppdraget omfattar såväl offentligt som enskilt drivna verksamheter. I uppdraget ingår att redovisa hur marknaderna har utvecklats under de senaste åren och analysera eventuella brister av marknads- och konkurrensförhållanden samt redovisa möjliga förbättringar.

  Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 juni 2017.
   
 • Kartlägga och analysera utvecklingen och inverkan av delningsekonomi och e-handel på konkurrensen i Sverige
  Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag  (766 kb) att utifrån ett konkurrens- och näringspolitiskt perspektiv kartlägga och analysera utvecklingen i Sverige av delningsekonomi och e-handel. Med utgångspunkt i kartläggningen och analysen ska därtill en redogörelse lämnas för de möjligheter och de utmaningar som finns i strävan efter att uppnå effektiv konkurrens och väl fungerande marknader.

  Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017 till
  Näringsdepartementet.
   
 • Övervaka att Systembolagets verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt
  Konkurrensverket ska fortlöpande övervaka att Systembolaget AB:s verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt, i enlighet med de kriterier som överenskommits mellan Sverige och den Europeiska kommissionen (prop. 1993/94:136 bilaga 3). Rapportering ska ske två gånger per år till den Europeiska kommissionen.Relaterad information