Organisation

Konkurrensverket är organiserat i sju avdelningar och fyra enheter. En stor del av arbetet sker över avdelnings- och enhetsgränserna i projektform.

Konkurrensverkets organisation 2016

Här kan du läsa om Konkurrensverkets avdelningar och funktioner.

Generaldirektör

Generaldirektör: Rikard Jermsten

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av generaldirektören, ställföreträdande generaldirektören och avdelningscheferna.

Administrativa avdelningen

Avdelningen ansvarar för ekonomi, personal, IT och intern service.

Tf. avdelningschef:
Stefan Jönsson, tfn 08-700 15 95,

Avdelningen för kommunikation och internationella frågor

Avdelningen ansvarar bland annat för Konkurrensverkets externa och interna kommunikation, trycksaker, massmediekontakter och omvärldsbevakning. Avdelningen ansvarar även för myndighetens samlade funktion för hantering av externa tips och förfrågningar.

Avdelningen ansvarar för samordning och kvalitetssäkring av samarbetet med utländska myndigheter och organisationer på konkurrens- och upphandlingsområdet.

Avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör:
Karin Lunning, tfn 08-700 16 42, karin.lunning@kkv.se

Pressekreterare:
Jimmy Dominius, tfn 08-700 15 80, jimmy.dominius@kkv.se

Funktionsansvarig för tips:
Martin Bäckström, tfn 08-700 15 58, martin.backstrom@kkv.se

Funktionsansvarig för kommunikation:
Åsa Lövström, tfn 08-700 16 36, asa.lovstrom@kkv.se

Funktionsansvarig för internationella frågor:
Louise Petrelius, tfn 08-700 15 71, louise.petrelius@kkv.se

Juridiska avdelningen

Avdelningen företräder Konkurrensverket i domstolar och svarar för rättsanalyser. Avdelningen ansvarar också för den verksjuridiska funktionen och registraturen.

Chefsjurist och avdelningschef:
Marie Östman, tfn 08-700 15 44, marie.ostman@kkv.se

Biträdande avdelningschef:
Tove Kockum, tfn 08-700 16 77, tove.kockum@kkv.se

Chefsekonomavdelningen

Avdelningen ansvarar för den ekonomiska analysen i Konkurrensverkets ärenden. Avdelningen ansvarar också för forskning.

Chefsekonom och avdelningschef:
Arvid Fredenberg, tfn 08-700 15 41,

Biträdande avdelningschef:
Sven-Olof Fridolfsson, tfn 08-700 15 33, sven-olof.fridolfsson@kkv.se

Avdelningen för analys

Avdelningen ansvarar för att utreda, följa upp och utvärdera myndighetens alla verksamhetsområden. Avdelningen ansvarar också för samordning och hantering av remisser och regeringsuppdrag.

Avdelningschef: 
Johan Hedelin, tfn 08-700 15 31,

Avdelningen för upphandlingstillsyn (AU)

Avdelningen ansvarar för Konkurrensverkets tillsyn inom upphandlingsområdet.

Enheten för upphandlingstillsyn (AU1)

Enheten arbetar med tillsyn över lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Enheten arbetar även med tillsyn över lagen om valfrihetssystem (LOV), lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering, samt för tillsyn över när Arbetsförmedlingen tillämpar lagen om valfrihetssystem i enlighet med lagen om valfrihet hos Arbetsförmedlingen eller lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Enhetschef:
Ann Fryksdahl, tfn 08-700 16 87,

Biträdande enhetschef:
Magnus Johansson, tfn 08-700 15 07, magnus.johansson@kkv.se

Enheten för upphandlingsskadeavgift (AU2)

Enheten med tillsyn över upphandlingsskadeavgift bereder ärenden om talan i allmän förvaltningsdomstol att en upphandlande myndighet eller enhet ska åläggas att betala en så kallad upphandlingsskadeavgift.

Enhetschef: 
Malin de Jounge, tfn 08-700 15 86,

Biträdande enhetschef:
Mattias Berger, tfn 08-700 15 57, mattias.berger@kkv.se

Avdelningen för konkurrenstillsyn (AK)

Avdelningen ansvarar för Konkurrensverkets tillsyn inom konkurrensområdet. 

Avdelningschef:
Hanna Witt, tfn 08-700 16 44,

Enheten för karteller och förvärv (AK1)

Enheten ansvarar för att spåra upp och ingripa mot konkurrensbegränsande överenskommelser samt för prövning av företagskoncentrationer.

Enhetschef:
Göran Karreskog, tfn 08-700 16 74,

Biträdande enhetschef:
Pia Ödqvist, tfn 08-700 15 81, pia.odqvist@kkv.se

Funktionsansvarig för koncentrationsärenden:
Maria Ulfvensjö Baltatzis, tfn 08-700 16 54,

Enheten för marknadsmissbruk (AK2)

Enheten ansvarar för att förhindra dominerande företag att missbruka sin marknadsmakt, samt att ingripa mot konkurrensbegränsande avtal mellan företag i olika led av distributionskedjan. Enheten ansvarar också  för Konkurrensverkets tillsyn av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet samt tillsyn enlig lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (transparenslagen).

Enhetschef:
Martin Mandorff, tfn 08-700 15 53,

Biträdande enhetschef:
Johan Sahl, tfn 08-700 16 22, johan.sahl@kkv.se

Funktionsansvarig för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet:
Katarina Magnusson, tfn 08-700 16 43, katarina.magnusson@kkv.se

Råd knutna till Konkurrensverket

Rådet för forskningsfrågor

Ett råd med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner samt myndigheter är knutet till Konkurrensverket. Rådet stimulerar forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet inom juridik, nationalekonomi och företagsekonomi.

Sekreterare:
Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03,

Läs mer om rådet för forskningsfrågor

Relaterad information

Senast uppdaterad: