Samverkan med länsstyrelserna

Länsstyrelserna ska verka för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna i respektive län.

De ska informera om konkurrensfrågor och uppmärksamma Konkurrensverket på förhållanden som tyder på överträdelser av konkurrensreglerna.

Länsstyrelserna ska även arbeta för att de, liksom regionala och lokala organ, tar hänsyn till konkurrensaspekterna i olika frågor.

Konkurrensverkets uppgift är att ge länsstyrelserna det underlag och stöd som de behöver för sitt arbete.

Tipsa oss om konkurrensproblem

För oss är det mycket viktigt att få reda på om företag samarbetar om priser och delar upp marknader eller om dominerande företag missbrukar sin marknadsmakt. På så sätt kan vi arbeta för att upprätthålla en effektiv konkurrens.

Har du blivit utsatt eller uppmärksammat otillåtna konkurrensmetoder eller karteller? 

I så fall kan du kontakta oss eller länsstyrelsen i ditt län.