Samarbete inom Norden

Sedan februari 2004 har Sverige ett avtal med Danmark, Norge och Island som syftar till att underlätta arbetet med att bekämpa konkurrensbegränsningar. Avtalet ger möjligheter att utbyta konfidentiell information som kan underlätta kartelljakt och effektivisera utredningar inför företagskoncentrationer.

Avtalet innebär att konkurrensmyndigheterna i de olika länderna kan utbyta konfidentiell information. Myndigheterna har därmed ett verktyg att använda i kampen mot karteller och andra konkurrensbegränsningar.

När kan myndigheten överlämna konfidentiella upplysningar?

För att en konkurrensmyndighet ska överlämna konfidentiella upplysningar krävs att upplysningarna

  • hos den mottagande myndigheten omfattas av en tystnadsplikt som minst motsvarar vad som gäller hos den utlämnande myndigheten
  • används för det ändamål som anges i avtalet
  • endast kan lämnas vidare av den mottagande myndigheten med den utlämnande myndighetens uttryckliga samtycke och då endast för det syfte som samtycket avser.

Nordiskt kartellsamarbete

Konkurrensverket är medlem i det nordiska kartellnätverket.

Nätverket är ett samarbete mellan konkurrensmyndigheterna i Danmark, Färöarna, Finland, Grönland, Island, Norge och Sverige. Samarbetet har pågått sedan år 2000 och syftar till att utbyta erfarenheter av och information om kartellutredningar i de olika länderna.

Ordförandeskapet i kartellnätverket roterar mellan konkurrensmyndigheterna. Det land som har ordförandeskapet ansvarar för att anordna halvårsvisa telefonkonferenser för att uppdatera varandra om nya tips och pågående utredningar. Ordförandelandet är också värd för ett möte som äger rum i juni varje år. Vid mötet informerar myndigheterna varandra om vad som har hänt under året, vilka utredningar som pågår och vilka planer som finns för det kommande året. Från varje myndighet deltar 1-3 personer.

Relaterad information