Beslut och kvalitetssäkring

Konkurrensverket arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten och säkerställa att arbetet uppfyller kraven på en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig handläggning.

Beslut

Konkurrensverket är ett så kallat enrådighetsverk, vilket innebär att myndighetens beslut fattas av generaldirektören. Till sitt stöd har han en ledningsgrupp som består av avdelningscheferna. I vissa fall har generaldirektören lämnat över rätten att ta beslut till andra tjänstemän.

Kvalitetssäkring

Konkurrensverket fattar sina beslut efter en föredragning av den ansvariga handläggaren.

Vi har en rutin i vår handläggning för så kallat muntligt förfarande. I ett lagtillämpningsärende erbjuder vi en part att komplettera ett skriftligt svar på ett beslutsutkast från Konkurrensverket med att lägga fram sina synpunkter muntligt vid ett möte.

Ett viktigt led i vårt arbete med kvalitetssäkring är vårt tillvägagångssätt om delning som syftar till att ta vara på Konkurrensverkets samlade kunskap och erfarenhet. De olika delningarna, grön och rosa, genomförs vid olika tillfällen i utredningen.

Relaterad information