Tidslinje

Den 1 juli får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras annonseringsreglerna i upphandlingslagarna.

NärVad
5 mars 2013 2010-års upphandlingsutredning lämnade sitt slutbetänkande Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12).
12 oktober 2017 Finansdepartementet remitterade promemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48).
15 mars 2019 Sverige notifierar ett utkast till lag om upphandlingsstatistik till EU-kommissionen. Frysningsperioden på 3 månader gick ut den 17 juni.
22 maj 2019 Finansdepartementet lämnar lagrådsremissen Statistik på upphandlingsområdet till lagrådet.
13 juni 2019 Regeringen lämnar propositionen 2018/19:142 Statistik på upphandlingsområdet till riksdagen.
15 oktober 2019 Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU16 med förslag till riksdagsbeslut.
23 oktober 2019

Riksdagen sa ja till propositionen Statistik på upphandlingsområdet vilket innebär att:
- 1 juli 2020 börjar nya lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik att gälla.

- 1 januari 2021 börjar ändringarna av annonseringsreglerna i upphandlingslagarna att gälla.
6 december 2019 Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket höll ett informationsmöte för de företag som i dag driver annonsdatabaser, eller i framtiden har för avsikt att göra det.
19 december 2019

Regeringen beslutar om ändringar i Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens instruktioner

De innebär att den 1 juli 2020 blir Konkurrensverket registermyndighet och Upphandlingsmyndigheten statistikmyndighet.
20 december 2019

Sverige notifierar ett utkast till förordning om upphandlingsstatistik till EU-kommissionen. Frysningsperioden (standstill) går ut 23 mars 2020, dvs. regeringen kan inte fatta beslut om förordningen innan dess. Enligt utkastet ska förordningen börja gälla den 1 juli 2020.

10 februari 2020 Finansdepartementet remitterar promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. Sista svarsdag 11 maj.
Mars 2020

Upphandlingsmyndigheten planerar att notifiera sitt utkast till föreskrifter till EU-kommissionen i april 2020. Det innebär att föreskrifterna om statistikinsamlingen beräknas träda i kraft i augusti eftersom föreskrifter som notifieras till EU-kommissionen får en automatisk frysningsperiod på tre månader om inga synpunkter kommer in.

Information om Uppphandlingsmyndighetens arbete med föreskrifter finns på deras webbplats

I dag  
1 juli 2020

De här förändringarna börjar gälla:

- Lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

- Förordningen (2020:xxx) om upphandlingsstatistik.
- Konkurrensverkets uppdrag som registermyndighet

- Upphandlingsmyndighetens uppdrag som statistikmyndighet.
Augusti 2020

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om statistikdatabasen och registrerade annonsdatabaser beräknas träda i kraft.

1 januari 2021

De här förändringarna börjar gälla:

- Ändringar i upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK om var annonser ska publiceras samt om efterannonser under EU:s tröskelvärden.

- Ändringar i upphandlingsförordningen om vilka uppgifter som är obligatoriska i annonser och efterannonser.

Relaterad information

Senast uppdaterad: