Tidslinje

Den 1 juli får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och den 1 januari 2021 ändras annonseringsreglerna i upphandlingslagarna.

NärVad
5 mars 2013 2010-års upphandlingsutredning lämnade sitt slutbetänkande Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12).
12 oktober 2017 Finansdepartementet remitterade promemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48).
15 mars 2019 Sverige notifierar ett utkast till lag om upphandlingsstatistik till EU-kommissionen. Frysningsperioden på 3 månader gick ut den 17 juni.
22 maj 2019 Finansdepartementet lämnar lagrådsremissen Statistik på upphandlingsområdet till lagrådet.
13 juni 2019 Regeringen lämnar propositionen 2018/19:142 Statistik på upphandlingsområdet till riksdagen.
15 oktober 2019 Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU16 med förslag till riksdagsbeslut.
23 oktober 2019

Riksdagen sa ja till propositionen Statistik på upphandlingsområdet vilket innebär att:
- 1 juli 2020 börjar nya lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik att gälla.

- 1 januari 2021 börjar ändringarna av annonseringsreglerna i upphandlingslagarna att gälla.
6 december 2019 Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket höll ett informationsmöte för de företag som i dag driver annonsdatabaser, eller i framtiden har för avsikt att göra det.
19 december 2019

Regeringen beslutar om ändringar i Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens instruktioner

De innebär att den 1 juli 2020 blir Konkurrensverket registermyndighet och Upphandlingsmyndigheten statistikmyndighet.
20 december 2019

Sverige notifierar ett utkast till förordning om upphandlingsstatistik till EU-kommissionen. Frysningsperioden (standstill) går ut 23 mars 2020, dvs. regeringen kan inte fatta beslut om förordningen innan dess. Enligt utkastet ska förordningen börja gälla den 1 juli 2020.

10 februari 2020 Finansdepartementet remitterar promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. Sista svarsdag 11 maj.
Mars 2020

Upphandlingsmyndigheten planerar att notifiera sitt utkast till föreskrifter till EU-kommissionen i april 2020. Det innebär att föreskrifterna om statistikinsamlingen beräknas träda i kraft i augusti eftersom föreskrifter som notifieras till EU-kommissionen får en automatisk frysningsperiod på tre månader om inga synpunkter kommer in.

Information om Upphandlingsmyndighetens arbete med föreskrifter finns på deras webbplats

29 april 2020

Upphandlingsmyndigheten notifierar sitt utkast till föreskrifter till EU-kommissionen. Det innebär att föreskrifterna om statistikinsamlingen beräknas träda i kraft 1 augusti 2020.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du ta del av och lämna synpunkter på deras utkast till föreskrifter till och med den 10 juni 2020

I dag  
1 juli 2020

De här förändringarna börjar gälla:

- Lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

- Förordningen (2020:xxx) om upphandlingsstatistik.
- Konkurrensverkets uppdrag som registermyndighet

- Upphandlingsmyndighetens uppdrag som statistikmyndighet.
1 augusti 2020

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål samt om upphandlings-ID beräknas träda i kraft.

1 januari 2021

De här förändringarna börjar gälla:

- Ändringar i upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK om var annonser ska publiceras samt om efterannonser under EU:s tröskelvärden.

- Ändringar i upphandlingsförordningen om vilka uppgifter som är obligatoriska i annonser och efterannonser.

Relaterad information

Senast uppdaterad: