Samarbete inom Norden - konkurrens

Många företag ser den nordiska marknaden som en enda marknad. Detta och de likartade marknadsförhållandena gör att vi har sedan många år ett särskilt nära samarbete med de övriga nordiska konkurrensmyndigheterna.

Nordiskt samarbetsavtal

Sedan februari 2004 har Sverige ett avtal med Danmark, Norge och Island som syftar till att underlätta arbetet med att bekämpa konkurrensbegränsningar. Avtalet ger möjligheter att utbyta konfidentiell information som kan underlätta kartelljakt och effektivisera utredningar inför företagskoncentrationer.

Avtalet innebär att konkurrensmyndigheterna i de olika länderna kan utbyta konfidentiell information. Myndigheterna har därmed ett verktyg att använda i kampen mot karteller och andra konkurrensbegränsningar.

När kan myndigheten överlämna konfidentiella upplysningar?

För att en konkurrensmyndighet ska överlämna konfidentiella upplysningar krävs att upplysningarna

  • hos den mottagande myndigheten omfattas av en tystnadsplikt som minst motsvarar vad som gäller hos den utlämnande myndigheten
  • används för det ändamål som anges i avtalet
  • endast kan lämnas vidare av den mottagande myndigheten med den utlämnande myndighetens uttryckliga samtycke och då endast för det syfte som samtycket avser.

Nytt samarbetsavtal om konkurrensfrågor

Vid det nordiska konkurrensmötet i Helsingfors i september 2017 undertecknade Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland och Grönland ett nytt nordiskt samarbetsavtal. Avtalet kommer att ersätta det tidigare samarbetsavtalet som varit mer begränsat. Det nya nordiska samarbetsavtalet innebär förbättrade möjligheter för konkurrensmyndigheterna att inhämta information åt varandra genom till exempel gryningsräder och att utbyta information i samband med utredningar. För att avtalet ska träda ikraft krävs att det godkänns av de olika ländernas respektive parlament.

Relaterad information