OECD - upphandling

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är ett samarbetsorgan för 34 länders regeringar och har sitt säte i Paris.

Det övergripande syftet med samarbetet är att bidra till tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard i medlemsländerna, att bidra till sund ekonomisk utveckling både i medlemsländerna och i omvärlden samt att bidra till en expansion av världshandeln.

OECD-arbetet på upphandlingsområdet sker inom ramen för två forum som sorterar under OECD:s Public Governance Committee (PGC):

  1. Public Sector Integrity Network
  2. nätverket Leading Practitioners on Public Procurement (LPPP)

Frågor som behandlas inom forum berör exempelvis hållbar upphandling, integritet och korruption i offentlig sektor.

Det övergripande syftet med arbetet är att utforma rekommendationer för offentlig upphandling och sammanställningar som exempelvis kompendier som innehåller goda exempel för miljövänlig upphandling från medlemsländerna.

Läs gärna mer om OECD:s arbete på upphandlingsområdet. 

Konkurrensverket deltar framför allt i nätverket LPPP och har skriftligen bidragit med erfarenheter och synpunkter vad gäller miljöanpassad upphandling, indikatorer och ökad integritet inom offentlig upphandling.

Relaterad information