EU - upphandling

Tillämpningen av upphandlingsreglerna som bygger på EU-direktiven inom rättsområdet liksom utvecklandet av stödinsatser och mer strategiskt utnyttjande av offentlig upphandling kräver ett utvecklat samarbete på EU nivå. Konkurrensverket bistår Regeringskansliet inom ramen för detta arbete.

Rådgivande kommittén för offentlig upphandling under kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster (DG MARKT) anordnar regelbundna möten under året. Frågorna som diskuteras kan variera mycket och handla om allt från implementering av nya direktiv till standardformulär och rapporter. Konkurrensverket deltar på mötena enligt förordnande från Regeringskansliet.

Övrigt EU arbete

Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för ekonomi och statistik är en arbetsgrupp för statistik om den offentliga upphandlingen inom EU, och särskilt om medlemsstaternas inrapportering enligt direktiven.

Rådgivande kommitténs arbetsgrupp för elektronisk upphandling är en arbetsgrupp som fokuserar på informationsutbyte och samarbete rörande utveckling och implementering av standardiserande och stödjande åtgärder angående e-upphandling.

SFTI

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.

Läs mer på sfti.se

e-Sens

Relaterad information