• Europeiska unionens flagga

Internationell roll

Konkurrens och offentlig upphandling är två områden som i hög grad påverkas av den ökade globaliseringen och de frågeställningar som tas upp på den internationella agendan, varför det internationella samarbetet om konkurrens- och upphandlingsfrågor blir allt viktigare.

Konkurrensverket har regelbundna kontakter med motsvarande myndigheter, nätverk och internationella organisationer.

Konkurrens

Konkurrensverket bidrar till utvecklingen på konkurrensområdet bland annat genom att delta i arbetet inom internationella organisationer såsom European Competition Network, ECN, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, Internationella nätverket för konkurrensmyndigheter, ICN, FN:s handels- och utvecklingsorgan, UNCTAD, och Världshandelsorganisationen, WTO.

Upphandling

Vi är också engagerade i ett flertal internationella sammanhang som berör upphandling, såsom Europeiska kommissionens rådgivande kommitté för offentlig upphandling, , Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD samt i Nätverket för offentlig upphandling, Public Procurement Network (PPN).

Relaterad information