Årsredovisning

Vill du veta mer om vad Konkurrensverket gör? I vår årsredovisning kan du läsa om Konkurrensverkets arbete inom upphandlings- och konkurrenstillsyn, upphandlingsstöd, forskning, internationellt samarbete, och om de ärenden vi har drivit i domstol.

Ladda ner vår årsredovisning (3 MB)

Beställ vår årsredovisning i tryckt form

Året i korthet 2016

Utdrag ur årsredovisningen:

21 januari
Konkurrensverket framhåller att upphandlingsreglerna inte förbjuder att ett ombud, till exempel en fackförening, kan kontrollera om leverantörer följer avtal efter att en offentlig upphandling är avslutad.

15 februari
Marknadsdomstolen bifaller Borås kommuns överklagande och avslår Konkurrensverkets ansökan, vilket innebär att Borås kommuns servicekontor tillåts fortsätta bedriva viss verksamhet i konkurrens med privata företag.

18 februari
Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tar fram en ny interaktiv vägledning för hur direktupphandlingar får genomföras: Får jag direktupphandla? Ett nytt stöd för att göra rätt från början.

23 februari
I en gemensam rapport framhåller de nordiska konkurrensmyndigheterna att nytt kretsloppstänkande inom avfallshanteringen ställer krav på nya organisatoriska lösningar och tekniska innovationer.

8 mars
Flertalet av de upphandlande myndigheter som har varit föremål för Konkurrensverkets tillsynsbeslut ändrar i sina rutiner. Det framgår av Konkurrensverkets kartläggning.

17 mars
Konkurrensverket kräver att Hällefors kommun ska betala upphandlingsskadeavgift för två otillåtna direktupphandlingar avseende inköp av snickeri- och måleriarbeten, i ett hus som ägs av kommunen.

23 mars
Konkurrensverket återkallar sin talan om att förbjuda Kronfågel att förvärva ensam kontroll över Lagerberg. Detta eftersom säljaren valt att istället sälja till ett annat företag.

31 mars
Konkurrensverket publicerar rapporten Storbankskoncernernas olika verksamheter – en översiktlig beskrivning av olika delmarknader.

11 april
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, vilket innebär att Kammarrättens dom om att Haninge Bostäder ska betala nio miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift vinner laga kraft.

15 april
Konkurrensverket går till domstol och kräver att Polismyndigheten ska dömas att betala upphandlingsskadeavgift för att ha upphandlat polititjänster utan annonsering.

27 april
Konkurrensverket riktar skarp kritik mot Sigtuna kommun som vid sexton tillfällen köpt konsulttjänster utan att annonsera upphandlingarna innan kontraktsskrivning.

3 maj
Konkurrensverket publicerar en rapport som visar att upphandling enligt lägsta pris inte behöver ge sämre kvalitet. Rätt använt kan lägsta pris fungera utmärkt som tilldelningskriterium.

16 maj
Konkurrensverket överklagar Stockholms tingsrätts dom om konkurrensbegränsande avtal som rör tre företag i flyttbranschens verksamhet för utrikes bohagsflyttningar.

7 juni
Några av de områden som får forskningsbidrag från Konkurrensverket är hur statliga stöd till företag påverkar konkurrensen, förtroendet för fristående konkurrensmyndigheter och om konsumenters klagomål kan reglera konkurrensen.

8 juni
Konkurrensverket publicerar en vägledning som beskriver vilka konkurrensregler som gäller för olika typer av distributionsavtal, främst leverans- och återförsäljaravtal, men även franchiseavtal.

9 juni
I en dom från Stockholms tingsrätt slås det fast att den skyltavgift för taxiföretag som Swedavia tog ut begränsade konkurrensen. Rätten anser dock att skyltavgiften var objektivt berättigad och avslår Konkurrensverkets yrkande om att utdöma konkurrensskadeavgift.

15 juni
Konkurrensverket vänder sig till domstol med kravet att Västerås kommun ska betala upphandlingsskadeavgift. Ärendet gäller upphandling av webb-TV-tjänster utan att först annonsera affären.

21 juni
Konkurrensverket publicerar en rapport som innehåller en kartläggning av landstingens priser vid upphandlingar av rekvisitionsläkemedel.

30 juni
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att statliga bolaget Akademiska Hus AB är en upphandlande myndighet som därmed ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU.

30 juni
Affären om Vismas planerade förvärv av konkurrentföretaget Fortnox dras tillbaka efter att parterna fått del av Konkurrensverkets utkast till stämningsansökan.

1 juli
Konkurrensverket publicerar rapporten Leveranser i hela Sverige – två studier av marknaderna för paketleveranser och hemleveranser av livsmedel i Sverige.

1 juli
Konkurrensverket vänder sig till domstol med krav att Laholms kommun, som upphandlat IT-tjänster på ett otillåtet sätt, ska dömas att betala upphandlingsskadeavgift.

7 juli
Blocket Bostad köper inte konkurrenten Hemnet. Den anmälan om företagsförvärv som lämnats in till Konkurrensverket dras tillbaka av parterna sedan de fått beskedet att Konkurrensverket avser att ansöka om förbud mot företagskoncentrationen hos Stockholms tingsrätt.

8 juli
Konkurrensverket avslutar ärendet om Svensk Försäkrings rekommendation till sina medlemsföretag att inte betala provision till oberoende förmedlare av skadeförsäkring. Detta eftersom Svensk Försäkring självt beslutat att upphäva rekommendationen till sina medlemmar.

11 juli
Konkurrensverket har granskat Sjöfartsverkets upphandlingar av räddningshelikoptrar och riktar kritik mot det sätt affärerna genomfördes.

13 juli
För sex år sedan infördes ett förbud i konkurrenslagen för stat eller kommun att konkurrera med privata företag på ett otillbörligt sätt. Konkurrensverket presenterar en analys av de rättsfall som finns på området.

22 juli
Konkurrensverket kräver att Karolinska universitetssjukhuset i Stockholms läns landsting ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

26 augusti
Svenska Spel omfattas fortfarande av lagen om offentlig upphandling, LOU. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

30 augusti
Förvaltningsrätten i Umeå går på Konkurrensverkets linje och dömer Länstrafiken i Västerbotten och Västernorrlands läns Trafik att betala 1,9 respektive 1,7 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

16 september
I ett yttrande över Naturvårdsverkets rapport om minskad förbrukning av plastbärkassar avstyrker Konkurrensverket förslaget om ett reglerat lägsta pris.

16 september
Handelns egna varumärken har bidragit till att konsumentpriserna initialt har hållits tillbaka. Det framgår av en rapport från Konkurrensverket, där bland annat olika varumärken av konsumtionsmjölk har granskats.

22 september
Konkurrensverket lämnar Com Hem Communications förvärv av Boxer TV-Access utan åtgärd. Beslutet har fattats efter en särskild undersökning och närmare granskning av förvärvets sannolika effekter på konkurrensen.

22 september
Konkurrensverket går till domstol med krav på att Västra Götalandsregionen ska betala upphandlingsskadeavgift för en felaktigt gjord upphandling av journalhanteringstjänster.

27 september
Konkurrensverket publicerar rapporten Bredbandsutbyggnad i landsbygd – Byalag och konkurrens.

5 oktober
Konkurrensverket arrangerar ett seminarium i samband med publicering av rapporten Utvärdering av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

12 oktober Konkurrensverket går till domstol med krav att landstinget i Stockholms län ska dömas att betala upphandlingsskadeavgift, då landstinget vid fyra olika tillfällen inte upphandlat läkartjänster enligt upphandlingsreglerna.

13 oktober
Konkurrensverket utreder ett eventuellt otillåtet samarbete på marknaden för byggmaterial. För att säkra bevisning gör Konkurrensverket så kallade gryningsräder hos ett antal företag.

21 oktober
Konkurrensverket publicerar en forskningsrapport där författarna ger praktiska tips på hur man kan minimera riskerna för inlåsning i olika typer av IT-standarder.

28 oktober
Konkurrensverket går till domstol med kravet att Arbetsförmedlingen ska dömas att betala upphandlingsskadeavgift. Arbetsförmedlingen har enligt Konkurrensverket brutit mot upphandlingsreglerna när de köpt IT-konsulttjänster.

28 oktober
En effektiv konkurrenstillsyn ligger i konsumenternas och företagens intresse. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen. Med en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket kan ärendetiden förkortas samtidigt som rättssäkerheten bibehålls.

1 november
Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning publiceras rapporten Assessing the potential for detecting collusion in Swedish public procurement. Redogörelsen baseras på en forskningsstudie om indikatorer på otillåtna samarbeten i upphandlingsdatabaser.

2 november
I ett yttrande till Socialdepartementet avstyrker Konkurrensverket förslag om driftsformer för universitetssjukhus. Även universitetssjukhus bör ges möjlighet att anlita andra vårdgivare när det bedöms lämpligt och effektivt, framhåller Konkurrensverket.

18 november
Konkurrensverket ger tillsammans med Upphandlingsmyndigheten ut en ny rapport med statistik om offentlig upphandling.

24 november
Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer tingsrättens dom och avslår Konkurrensverkets överklagande med yrkande om förbud mot Logstors förvärv av Powerpipe.

25 november
Ragn-Sells respektive Bilfrakt godtar ett avgiftsföreläggande och Konkurrensverkets krav på att betala konkurrensskadeavgift.

1 december
Konkurrensverket publicerar rapporten Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner.

15 december
Konkurrensverket redovisar resultat av en fördjupad granskning av tre kommuners inköpsverksamhet.

21 december
Patent- och marknadsdomstolen går på Konkurrensverkets linje och slår fast att Gothnet och Telia ska dömas att betala åtta miljoner kronor vardera för att i strid med konkurrenslagen ha samordnat sig inför och under en upphandling av datakommunikationstjänster i Göteborg.

22 december
Konkurrensverket kräver att Stockholms läns landsting ska dömas att betala upphandlingsskadeavgift för två otillåtna direktupphandlingar.

 

Relaterad information