”Upphandla problemlösningar – inte produkter”

– Om vi ska hitta lösningar på miljöproblem och andra stora utmaningar krävs innovationer. Här har funktionsupphandlingar en viktig roll att fylla. Att fråga efter en funktion i stället för en produkt främjar dynamik och kreativitet. Det höjer i det långa perspektivet innovationsgraden, som i sin tur driver samhället framåt.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 21 mars 2019.

Det säger Charles Edquist, professor i innovationsforskning vid Lunds universitet. Han har på uppdrag av Konkurrensverket skrivit den forskningsrapport som publiceras i dag och som har titeln Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö.

Charles Edquist har ett mångårigt förflutet som expert på innovationsfrågor och han framhåller innovationers inneboende kraft att omvandla samhället. Många av de problem som vi brottas med i dag kan och försöker företag att lösa. Men det sker framför allt i privat sektor. Innovationsgraden inom offentlig upphandling är däremot inte särskilt hög.

– När det gäller offentlig upphandling är ett hinder för företagen att de absolut flesta förfrågningsunderlag beskriver en produkt som köparen vill ha. Men om den upphandlande myndigheten vill öppna för innovation och dynamik är det i stället en lösning på ett problem som ska efterfrågas, säger Charles Edquist.

Att översätta behov till funktion

I en traditionell produktupphandling frågar köparen efter en produkt medan köparen i en funktionsupphandling översätter sitt behov till en funktion.

– Ett exempel är ett bostadsområde som har problem med trafikbuller. I stället för att efterfråga ett bullerplank kan den upphandlande myndigheten fråga efter ett visst antal decibel i utpekade bostäder. Det skulle öppna för ett innovativt tänkande från leverantörernas sida och generera flera olika former av hittills okända lösningar. En lösning skulle förstås kunna vara bullerplank, men det skulle också kunna vara tystare asfalt eller nya fysiska metoder som vrider ljudvågorna uppåt, menar Charles Edquist.

Nya produkter och större kreativitet

I sin forskningsrapport beskriver han hur en mer utbredd användning av funktionsupphandlingar skulle öppna för utveckling av nya produkter, ökad dynamik och större kreativitet.

– Det är viktigt att framhålla att det inte finns några juridiska hinder mot att göra funktionsupphandlingar. Det är dessutom en uttrycklig ambition från EU-kommissionen att fler funktionsupphandlingar ska genomföras.

En sådan här förändring sker förstås inte av sig själv och i sin forskningsrapport har Charles Edquist tagit fram ett utkast till en handlingsplan. Den är tänkt att fungera som stöd för den som jobbar med upphandling.

– Det är viktigt att det arbetas fram en handlingsplan för att underlätta arbetet med att göra funktionsupphandlingar, men jag vill understryka att jag enbart har tagit fram en skiss till handlingsplan. Här finns ett fortsatt viktigt utvecklingsarbete att göra.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 21 mars 2019.

Relaterad information

Senast uppdaterad: