Svenska livsmedelsupphandlingar värda 10 miljarder per år

Marknaden för offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster beräknas vara värd 10 miljarder kronor årligen. Samtidigt avbryts de annonserade upphandlingarna inom detta område nästan dubbelt så ofta som genomsnittet för alla upphandlingar. Detta visar en ny rapport från Konkurrensverket om offentlig upphandling av mat.

Publicerat i Konkurrensverkets nyhetsbrev 15 april 2015

Den offentliga sektorn köpte år 2013 mat till skola, vård och omsorg för 10 miljarder kronor. Detta ger mat till cirka 2,1 miljoner personer varje dag. Antalet upphandlingar av livsmedel och måltidstjänster har ökat med hela 39 procent mellan åren 2009 och 2013, vilket är mer än genomsnittet på 15 procent för den totala upphandlingsmarknaden.

Ofta är det politiska beslut som ligger bakom hur maten köps in. Drygt åtta av tio kostchefer uppger att de har en politiskt beslutad policy för den mat som serveras inom deras verksamheter. Samtidigt har flera av kostcheferna antytt att det saknas en koppling mellan politiken och köken som gör det svårare att följa policyn i praktiken.

Jämfört med upphandlingsmarknaden i stort är det nästan dubbelt så vanligt att upphandlingar av mat avbryts. År 2013 avbröts 16 procent av alla annonserade upphandlingar av livsmedel och måltidstjänster vilket kan jämföras med snittet på 8,5 procent. Det är även mycket vanligare att upphandlingarna överprövas.

Sämre konkurrens än på upphandlingsmarknaden i stort

Utmärkande för marknaderna för livsmedel och måltidstjänster är att de domineras av ett fåtal stora aktörer medan köparna är förhållandevis små och många. Även om så många som 95 procent av kostcheferna anser att det är viktigt att få bud från små eller medelstora företag så angav 82 procent att det är svårt att lyckas med detta.

Jämfört med upphandlingar i allmänhet får upphandlingar av mat färre anbud per kontrakt. I snitt får kontrakt för livsmedel anbud från 1,9 anbudsgivare och kontrakt för måltidstjänster från 2,2 anbudsgivare. Detta kan jämföras med genomsnittet för alla typer av kontrakt som ligger kring 4,5. Detta tyder på en sämre konkurrens inom detta område än på upphandlingsmarknaden i stort.

Problem med priser och sortiment som ändras

Många kostchefer upplever problem med att leverantörerna under avtalsperioden byter ut produkter och höjer priser utöver vad som avtalats. Så många som 75 procent av kostcheferna anser att leverantören i deras största livsmedelsavtal ganska ofta eller mycket ofta gör väsentliga ändringar i produktutbudet. Samtidigt angav flera kostchefer att de vid uppföljningar upptäckt att de flesta av de borttagna produkterna fortfarande finns i produktion. Ersättningsprodukten upplevs dessutom ofta som sämre än den utbytta varan.

Olika sätt att motverka problem

För att motverka oförutsedda problem vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster kan den upphandlande myndigheten:

  • göra en marknadsundersökning, det vill säga undersöka på förhand vad marknaden kan erbjuda
  • föra dialog med möjliga leverantörer inför en upphandling
  • anpassa kraven till sina resurser
  • fokusera resursanvändningen på att ställa och följa upp de krav som är viktigast för myndigheten
  • reglera hur och när förändringar får ske i avtal
  • tydligt dokumentera och kommunicera inför, under och efter upphandlingsprocessen.

Det finns också goda möjligheter att få stöd vid offentliga upphandlingar, till exempel från Konkurrensverket vid regelfrågor.

Konkurrensverkets fortsatta stödarbete

Under 2014 och 2015 har Konkurrensverket haft ett regeringsuppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser inom livsmedelupphandling. Uppdraget slutrapporterades den 31 mars 2015.

Inom ramen för uppdraget har Konkurrensverket arrangerat seminarier för både upphandlande myndigheter, grossister och leverantörer. Utöver detta har stödmaterial uppdaterats och ett nytt IT-stöd implementerats för att öka förutsättningarna för konstruktiv dialog och fungerande uppföljning hos de olika parterna inom livsmedelsupphandling.

Konkurrensverket kommer under våren och sommaren att arbeta vidare med att ge upphandlingsstöd inom livsmedelsområdet. Resultaten från den nya rapporten och erfarenheterna från det slutförda regeringsuppdraget kan användas för att ge bättre stöd och för att vidareutveckla lösningar på de problem som finns inom området. Arbetet kommer sedan att övergå till nya Upphandlingsmyndigheten som startar sin verksamhet i september 2015.

Publicerat i Konkurrensverkets nyhetsbrev 15 april 2015

Relaterad information

Senast uppdaterad: