Stöd i upphandling av städtjänster

Alla upphandlande myndigheter har behov av städtjänster, och nästan alla upphandlar städtjänster. Området präglas av stark prispress och i branschen finns ett stort antal oseriösa företagare. För att underlätta för upphandlande myndigheter att upphandla städtjänster tar Konkurrensverket nu fram stödmaterial som lanseras i februari.

Publicerat i Konkurrensverkets nyhetsbrev 21 januari 2015

Nedan berättar Anna Lipkin, biträdande enhetschef för enheten för Upphandlingsstöd om projektet om upphandling av städtjänster.

 Varför tar Konkurrensverket fram stödinsatser på just detta område?
- Vi erfar att många upphandlare upplever städtjänster som ”svårupphandlande” och vill har stöd och vägledning i samband med dessa upphandlingar. Vi har även identifierat just städtjänster som ett riskområde för svartarbete och andra oegentligheter, och vi ser stödmaterialet som ett viktigt verktyg för att förebygga osund konkurrens.

Varför är just städtjänster så problematiskt att upphandla?
- Vid upphandling av städtjänster så använder de flesta lägsta pris som utvärderingsgrund eftersom det är svårt att hitta effektiva utvärderingskriterier. Prispressen bland leverantörer leder till fusk med städningen för att kompensera för de låga anbuden. Många upphandlande myndigheter saknar resurser och system för att sedan följa upp både krav och städkvalitet under avtalsperioden. Detta leder till ett dåligt städresultat och missnöjda beställare.

 Vad ska projektet hjälpa till med?
- Syftet är att ge upphandlare metodstöd i att både planera, genomföra och följa upp upphandling av städtjänster. Vårt viktigaste budskap är att resursplanera för uppföljning och att aldrig ställa krav som inte följs upp. Vi har tagit fram en modell som visar hur de resurser man har avgör vilka krav som kan ställas och att de krav som ställs förs över i en uppföljningsmodell. Vi vill att upphandlande myndigheter ska lägga mer krut på behovsanalys och att verkligen ställa sig frågan om vad man vill uppnå med upphandlingen och på det sättet våga flytta fokus från kravställan till dialog och utveckling. Vi sätter även fokus på metoder för att motverka osund konkurrens och styra mot bättre sociala förhållanden och arbetsmiljö för de anställda i branschen.

I en första delleverans kommer olika verktyg att publiceras på kkv.se. Dels en introduktion där området presenteras och vissa branschspecifika problem diskuteras och dels kommer ett paket med utvärderingsmodeller och krav att publiceras. Materialet har tagits fram och förankrats med intressenter såsom branchorganisationer, statliga myndigheter, upphandlare och fackliga representanter. 


Uppdatering
Vägledningsmaterialet publiceras under våren 2015.

Publicerat i Konkurrensverkets nyhetsbrev 21 januari 2015

Relaterad information

Senast uppdaterad: