Ställningstaganden - vi klargör frågor med oklart rättsläge

För att hjälpa upphandlare, leverantörer och andra som kommer i kontakt med upphandlingslagstiftningen i frågor där rättsläget inte är helt klart har vi tagit fram en ny form av vägledning som vi kallar för ställningstaganden. Vårt första ställningstagande rör statliga upphandlande myndigheters anskaffning av varor eller tjänster från andra statliga myndigheter.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 19 december 2018.

Malin de Jounge och Ann Fryksdahl är enhetschefer på Konkurrensverkets upphandlingsavdelning. Under hösten har de, tillsammans med sina kollegor, arbetat med att ta fram Konkurrensverkets första ställningstagande.

Ni har arbetat fram en ny form av vägledning för upphandling. Varför?

Vi får många frågor om hur upphandlingsreglerna ska tolkas som kan vara svåra att få svar på inom ramen för upphandlingsskadeavgift eller andra tillsynsinsatser. När lagregler och rättspraxis inte ger tillräckligt tydlig vägledning för hur en fråga ska bedömas behövs klargöranden.

Vi kan inte ge vägledning i enskilda fall men däremot ligger det inom vårt uppdrag att tydliggöra hur vi som tillsynsmyndighet ser på gällande rätt. Vi har därför arbetat fram en produkt som vi kallar för ställningstagande.

Vem riktar ni er till?

Vår avsikt med ställningstagandena är att hjälpa upphandlare, leverantörer och andra som kommer i kontakt med upphandlingslagstiftningen i frågor där rättsläget inte är helt klart, eller där det har uppstått diskussion om tolkningarna. Ställningstagandena är generella i sin utformning. De riktar sig inte mot någon enskild upphandlande myndighet eller liknande.

Vad har ställningstagandena för rättslig status?

I våra ställningstaganden presenterar vi rättsläget och redovisar vår bedömning av hur vi ser på vissa frågor. Vi kommer att följa rättsutvecklingen och domstolarnas arbete i Sverige och internationellt. Om det behövs kommer vi att justera och uppdatera ställningstagandena. Ställningstagandet är inte bindande men vi vill vara öppna med hur vi som tillsynsmyndighet ser på rättsläget. Bedömningen utgår från gällande rättsläge och kan komma att revideras.

Kommer det flera ställningstaganden?

Avsikten är att vi årsvis ska publicera ett flertal ställningstaganden.

Vilka ämnen kommer ni ta upp och hur väljer ni ut dem?

För att skapa bra underlag och identifiera de områden där vår tillsyn kommer att göra mest skillnad och få störst effekt genomför vi analyser. Med stöd av analyserna identifierar vi sedan rättsfrågor som på ett eller annat sätt behöver klargöras. Här ingår till exempel de vanligaste frågorna som kommer in till oss och till Upphandlingsmyndigheten. De frågor som vi identifierar via analyserna ligger sedan till grund för vår planerade tillsyn, där våra ställningstaganden nu ingår. Vi vill också passa på att välkomna alla som har förslag på rättsfrågor som är oklara att kontakta oss. 

Hur kommer ni att använda er av ställningstagandena?

Vi har genom åren utvecklat olika typer av verktyg i tillsynen. Hit hör fördjupad upphandlingsgranskning, rapporter, beslut och ansökningar om upphandlingsskadeavgift, och nu även ställningstaganden. När vi ser en överträdelse funderar vi alltid på vilket av verktygen som kommer att ha bäst effekt. Vi tror att ställningstagandena kommer att vara en effektiv hjälp i vårt förebyggande tillsynsarbete.

Vårt uppdrag är att arbeta för en effektiv offentlig upphandling. Om vi kan förmedla vår syn på en fråga där många känner osäkerhet ser vi det som en effektivitetsvinst. Dessutom kan den som har tagit till sig ett av våra ställningstaganden förstå hur vi tänker. Den som följer ett ställningstagande kan känna sig trygg vid en eventuell granskning från vår sida.

Vad handlar det första ställningstagandet om?

Det första ställningstagandet behandlar frågan om när statliga upphandlande myndigheter till exempel anskaffar varor eller tjänster av andra statliga myndigheter.

Vad kom ni fram till?

Vi bedömer att två statliga myndigheter, som båda ingår i samma rättssubjekt (staten) inte ingår ett upphandlingspliktigt kontrakt med varandra. Sådana överenskommelser omfattas därför inte av upphandlingslagstiftningen och behöver alltså inte annonseras.

Var hittar jag ställningstagandena?

Ställningstagandena finns tillgängliga på vår webbplats.

Ta del av Konkurrensverkets ställningstagande: Anskaffningar mellan statliga myndigheter.

Kontakt,
Malin de Jounge, enhetschef, malin.dejounge@kkv.se
Ann Fryksdahl, enhetschef, ann.fryksdahl@kkv.se

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: