Fler tipsar om överträdelser av konkurrensreglerna

Antalet tips till Konkurrensverket om överträdelser av konkurrensreglerna ökar. Det framgår av den rapport om konkurrenstillsyn som Konkurrensverket nu släpper. Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör på Konkurrensverket, svarar på några frågor om rapporten.

Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör, Konkurrensverket Varför har Konkurrensverket valt att ta fram en rapport om konkurrenstillsyn?

Det ingår i vårt uppdrag att sprida information om tillsynen och regelverken. Vi vill också vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi bedriver vår verksamhet, arbetar med mål och prioriteringar. Genom den ökade transparensen vill vi att våra intressentgrupper ska känna tillit till vår verksamhet och oss som myndighet.

Av rapporten framgår det att tipsen om överträdelser av konkurrensreglerna ökade med över hundra stycken från 2015 till 2016. Hur arbetar Konkurrensverket för att följa upp de tips som kommer in?

Vi har en centraliserad tipsfunktion där flera duktiga medarbetare jobbar med att ta emot frågor och tips. Tipsfunktionen bedriver också egna förstudier och har en viktig roll vad gäller att sålla och prioritera bland de tips som kommer in. En stor del av arbetet består också i att svara på frågor från allmänhet, företagare och offentliga aktörer.

Framöver vill Konkurrensverket bygga kunskap om delningsekonomi och hur den kan hanteras i tillsynsverksamheten. Varför då?

Det finns en pågående diskussion om de marknadsregleringar som finns i dag är utformade och tillämpas på ett sådant sätt att de inte utgör ett onödigt hinder för nya idéer och affärsmodeller att utvecklas. Samtidigt är det viktigt att sådana verksamheter på ett likvärdigt sätt omfattas av exempelvis konsumentskydd och skattelagstiftning. Vi befinner oss precis som våra systermyndigheter i andra länder, EU-kommissionen och OECD i en läroprocess i denna utveckling. Det finns även en närliggande problematik i form av digitala online-plattformar på olika marknader, som vi tidigare har utrett i konkurrenstillsynen. Det känns därför viktigt att satsa på kunskapsuppbyggnad om delningsekonomi.

Vilka resultat har Konkurrensverket uppnått när det gäller konkurrenstillsyn?

Till exempel har förutsättningarna för konkurrens mellan online-resebyråer förbättrats efter de förändringar i avtalsvillkor som blev följden av Konkurrensverkets och andra konkurrensmyndigheters utredningar. Detta gynnar konsumenterna som kan få bättre sök- och jämförelsetjänster och attraktivare erbjudanden när de ska boka hotellrum. Jag kan också nämna vårt arbete med att förebygga och lagföra otillåtna konkurrensbegränsande samarbeten i samband med offentlig upphandling, där vi just nu har flera pågående ärenden. Detta är högt prioriterat för Konkurrensverket. Företag får inte avslöja för sina konkurrenter hur de tänker uppträda på marknaden, eller vilka strategier de har för framtiden. Sådana samarbeten försvårar eller omintetgör möjligheten för upphandlande myndigheter att göra goda affärer, med följden att våra skattepengar inte används på bästa sätt.

Hur vill Konkurrensverket arbeta med konkurrenstillsyn i framtiden?

Fokuserat och proaktivt! Vår strävan är att bli ännu mer träffsäkra i våra prioriteringar och mer effektiva i våra utredningar. Vi vill kort sagt hitta och lagföra fler allvarliga överträdelser samtidigt som vi satsar på kommunikation och informationsspridning i förebyggande syfte.

Relaterad information

Senast uppdaterad: