Enkät ger Konkurrensverket ökad kunskap om osund konkurrens

I december 2018 genomförde Konkurrensverket två enkätundersökningar på temat osund konkurrens. Den ena enkäten riktade sig till byggbranschen och den andra till upphandlande myndigheter. Syftet med enkäterna är bland annat att öka vår kunskap om korruption för att vi bättre ska kunna beakta sådana aspekter i tillsynsarbetet.

Publicerad 2 januari 2019.

Ansvariga för enkätundersökningarna är Hanna Witt och Magnus Johansson.

Varför genomförde Konkurrensverket en enkät riktad till byggbranschen?

Vi ville skaffa oss kunskap om branschens egen uppfattning om förekomsten av karteller och korruption och ta reda på om vi behöver genomföra riktade informationsinsatser om eftergiftsprogrammet, som innebär att den som är med i en otillåten kartell kan erkänna och på så sätt slippa påföljd. Vi riktade enkäten till utvalda delbranscher. Vi genomförde en liknande undersökning 2005 och ville ta reda på hur det ser ut i dag.

Branschens egen uppfattning om konkurrenssituationen är, tillsammans med exempelvis statistik över upphandlingsdata och undersökningar bland upphandlare, viktig information för oss som tillsynsmyndighet med ansvar för både konkurrens- och upphandlingsregelverken. Genom att använda oss av data från flera källor kan vi skapa en bild av hur konkurrenssituationen ser ut på olika marknader.

Vi genomförde också en enkät som riktade sig till offentliga upphandlare. Varför?

Vi ville undersöka upphandlande myndigheters egen uppfattning om omfattningen av osunda inslag i offentlig upphandling i form av bland annat korruption och karteller. Syftet var att uppmärksamma hinder mot en konkurrens på lika villkor. Vi genomförde en liknande undersökning 2013. Nu ville vi följa upp hur upphandlande myndigheter upplever att osund konkurrens påverkar offentlig upphandling i dag.

Varför ställde vi frågor om korruption? Är det en del av Konkurrensverkets tillsynsuppdrag?

Vi ser det som en del av vårt tillsynsuppdrag att arbeta förebyggande och upplysande om korruption och ställer därför frågor även om branschens egen syn på det. Med ökad kunskap om korruption kan vi bättre förutse eller identifiera situationer där korruption utgör en del av en överträdelse av upphandlings- eller konkurrensreglerna, och beakta dessa aspekter i tillsynsarbetet. Även företag och organisationer som riskerar att skadas av konkurrensbegränsningar kan ha nytta av ökad kunskap kring korruption för att undvika att sådana situationer uppstår. Att vi ställde sådana frågor i enkäten betyder dock inte att vi har fått särskilda indikationer om korruption just inom bygg. Vi tror att det kan finnas i alla typer av konkurrenssammanhang inom alla branscher. För den som vill veta mer hänvisar vi till vår rapport ”Korruption som begränsar konkurrensen”, där berättar vi mer om hur vi som tillsynsmyndighet över konkurrens- och upphandlingsregelverken ser på korruption.

Rapport: Korruption som begränsar konkurrensen

Hur ska resultatet av enkäterna användas?

Vi kommer att använda resultatet som grund för riktat förebyggande arbete som exempelvis informations- och utbildningsinsatser om konkurrensreglerna och om eftergiftsprogrammet. Det kommer inte att ligga till grund för att starta tillsynsärenden. Eftersom resultatet visar att ungefär hälften av respondenterna tror att det förekommer karteller och över 70 procent tror att det förekommer korruption har vi ett arbete att göra. Eventuellt kan resultatet även komma att användas i en rapport för att sprida kunskap om upphandlingsmarknader i bredare bemärkelse.

Upphandlarenkäten kommer att publiceras i rapportform där vi bland annat kommer att göra jämförelser med siffrorna från 2013 för att se vilka inslag av osund konkurrens som finns i offentlig upphandling. Resultatet kommer även här att användas i vårt förebyggande arbete.

Kontakt,
Hanna Witt, hanna.witt@kkv.se
Magnus Johansson, magnus.johansson@kkv.se

I enkäten tillfrågades 1 206 personer. De tillfrågade är verksamma inom byggkonsulttjänster, anläggning, byggnadsmaterial och krossverksamhet. Här presenteras innehållet i urval.

  • Av samtliga tillfrågade tror 49 procent att det finns karteller inom den egna branschen. Inom anläggningsbranschen är siffran högst. Där tror 53 procent att det förekommer karteller. I Stockholm tror 55 procent att det förekommer karteller. I Skåne är siffran 54 procent.
  • 22 procent av dem som tror att det finns karteller tror att de förekommer ofta eller alltid.
  • Fler tror att det förekommer karteller i samband med offentlig än privat upphandling. Vanligast är prissamarbete, som uppges av 32 procent av de som tror att det förekommer karteller.
  • 11 procent känner till att den som anmäler sitt deltagande i en kartell till Konkurrensverket normalt slipper påföljd, det vill säga får eftergift.
  • Hälften av de tillfrågade tror att risken att en kartell ska bli upptäckt är ganska liten eller obefintlig.
  • 71 procent av de tillfrågade tror att det förekommer korruption. Av dessa tror 29 procent att korruption förekommer ofta eller alltid. I anläggningsbranschen tror 74 procent att det förekommer korruption i branschen.
  • Enkäten riktad till upphandlare besvarades av 660 personer. Tre av tio respondenter har uppmärksammat tecken på konkurrensbegränsande samverkan. Den vanligaste branschen där tecken har uppmärksammats uppges vara bygg- och entreprenad.

Relaterad information

Senast uppdaterad: