Yttranden i mål enligt lagen om offentlig upphandling

Publicerad

Konkurrensverket har lämnat yttranden till domstol i två mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Yttrandet till Kammarrätten i Stockholm rör frågan under vilka förutsättningar en upphandlande myndighet får förhandla med leverantörer i en offentlig upphandling över tröskelvärdet (dnr 507/2012).

Yttrandet till Förvaltningsrätten i Stockholm rör frågan om ett landstings avtal om återbäring från en läkemedelsleverantör omfattas av lagen om offentlig upphandling (dnr 522/2012).

Relaterad information