Yttrande över förslag på läkemedelsområdet

Publicerad

Det viktigaste är att de föreslagna åtgärderna leder till förbättringar ur ett patient- och konsumentperspektiv, framhåller Konkurrensverket i sitt yttrande över delbetänkandet "Pris, tillgång och kvalitet – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden".

Konkurrensverket tillstyrker i huvudsak utredningens förslag till bland annat en ny prismodell för originalläkemedel som inte har konkurrens från generiska produkter, samt ökad servicegrad hos öppenvårdsapotek. Konkurrensverket efterfrågar dock vissa förtydliganden för att kunna bedöma förslagens påverkan på konkurrensen. Det saknas exempelvis en konsekvensanalys för läkemedelsmarknaden när prismodellen görs om.

Relaterad information