Vill du bli extern rådgivare åt Konkurrensverket i det internationella nätverket ICN?

Publicerad

Nu söker Konkurrensverket externa rådgivare för vårt deltagande i ICN:s arbetsgrupper för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

Internationellt nätverk för konkurrensmyndigheter

International Competition Network (ICN) är ett världsomspännande nätverk för konkurrensmyndigheter. Det består i dag av ca 135 konkurrensmyndigheter från fler än 120 jurisdiktioner. Syftet med nätverket är i första hand att utbyta erfarenheter och diskutera metodfrågor kring konkurrensfrågor. Därutöver ligger fokus bland annat på att främja ökad harmonisering och samsyn kring sundare konkurrensrättsliga principer och att underlätta effektivt internationellt samarbete.

Inom ramen för nätverkets arbetsgrupper tar ICN fram skriftliga produkter som exempelvis rekommendationer och vägledningar. Därutöver anordnas seminarier kring aktuella frågor. Arbetet bedrivs främst via telefonkonferenser och webbaserade verktyg. Arbetsspråket är engelska.

Bli extern rådgivare i ICN:s arbetsgrupper

ICN berikas av externa rådgivare, så kallade ”Non-Governmental Advisors” (NGA:s) vilka representerar näringslivet, konsumentgrupper, akademiker och de juridiska och ekonomiska yrkena. NGA:s kan med sin erfarenhet bidra till att ICN:s skriftliga arbetsprodukter håller hög kvalitet samt delta i diskussioner kring aktuella konkurrensrättsliga frågor vid seminarier. De externa rådgivarna utses av respektive konkurrensmyndighet.

Konkurrensverket söker nu NGA:s för att bistå vårt deltagande i arbetsgrupperna för karteller, ensidiga förfaranden, företagskoncentrationer respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

  1. Arbetsgruppen för karteller arbetar med frågor kring hur karteller upptäcks och motverkas. Kartellgruppen består av två arbetsgrupper varav den ena fokuserar på de juridiska ramarna och den andra på metodfrågor.
  2. Arbetsgruppen för ensidiga förfaranden arbetar med att öka förståelsen för frågor kring ensidiga ageranden från företag med dominerande ställning och skapa ökad konvergens inom detta område. Inom ramen för arbetsgruppen kommer en särskild projektgrupp under 2018-2019 fortsatt fokusera på vertikala begränsningar.
  3. Arbetsgruppen för företagskoncentrationer fokuserar på att skapa konvergens och underlätta förfaranden vid koncentrationskontroll.
  4. Arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder fokuserar på att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviteten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter.

För mer detaljerad information om ICN och NGA:s roll i nätverket, se

Om uppdraget

För att bli extern rådgivare så bör du vara intresserad av dessa frågor och tala bra engelska. Du kan till exempel vara jurist, ekonom, forskare eller konsument- eller näringslivsrepresentant.

Du utses i första hand för en arbetsgrupp och förväntas bidra aktivt till dess arbete, men du kan även välja att engagera dig i övriga arbetsgruppers arbete.

Den tid uppdraget tar kan uppskattningsvis variera från några timmar varannan månad till någon dag per månad. Ingen ekonomisk ersättning utgår för uppdraget.

Uppdraget sträcker sig från den 13 juni 2018 fram till den 31 maj 2019.

Anmäl ditt intresse

Är du intresserad, anmäl ditt intresse till Graeme Jarvie, graeme.jarvie@kkv.se och specificera vilken eller vilka arbetsgrupper du är intresserad av att delta i.

Vi vill ha din intresseanmälan senast den 11 juni.

Senast uppdaterad:

Relaterad information