Viktiga domar om undantaget för synnerlig brådska

Publicerad

Kammarrätten i Sundsvall har kommit fram till att länstrafikbolagen i Västerbotten och Västernorrland borde ha förutsett den brådska som de hamnade i när deras leverantör av biljetthanteringssystem sade upp avtal om drift och underhåll av systemen. Länstrafikbolagen fick därför inte direktupphandla nya biljetthanteringssystem med hänvisning till bestämmelsen om synnerlig brådska i lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF).

Kammarrätten ändrar därmed förvaltningsrättens tidigare avgöranden och går istället på Konkurrensverkets linje. Kammarrätten uttalar att undantaget för synnerlig brådska avser extraordinära situationer som närmast ska ha karaktären av force majeure, och att det ställs höga krav på upphandlande enhetens planering och organisation.

Kammarrätten bedömer att leverantörens val att sluta leverera enligt avtalen inte kan anses vara oförutsebart för länstrafikbolagen, bland annat eftersom de haft avtal om drift och underhåll av biljetthanteringssystemen som löpt endast ett år i taget och kunde sägas upp med 90 dagars varsel.

– Konkurrensverket välkomnar kammarrättens domar. Rättens uttalanden och slutsatser är principiellt viktiga då de tydliggör att upphandlande enheter måste planera, agera professionellt och bevaka sina intressen gentemot leverantörer. När upphandlande enheter underlåter att göra det, riskerar de såväl inlåsningar med fördyringar och sämre kvalitet och överträdelser av upphandlingsreglerna som följd, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Konkurrensverket ansökte i juni 2012 hos Förvaltningsrätten i Umeå om upphandlingsskadeavgift mot Länstrafiken i Västerbotten AB och Västernorrlands läns Trafik AB med böteskrav på sammanlagt 3,6 miljoner kronor. Kammarrättens domar innebär att målen visas åter till förvaltningsrätten för prövning av om det funnits tekniska skäl att direktupphandla de aktuella biljetthanteringssystemen och hur stora upphandlingsskadeavgifter som eventuellt ska dömas ut.

Kammarrättens domar har inte vunnit laga kraft utan kan överklagas av länstrafikbolagen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information