Växjö krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver att Växjö kommun ska betala sammanlagt 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter för fem inköp som gjorts utan att upphandlingsreglerna har följts. Konkurrensverket ser extra allvarligt på att kommunens lagöverträdelser varit systematiska.

Tekniska förvaltningen i Växjö kommun har, enligt Konkurrensverket, gjort sig skyldig till ett flertal otillåtna direktupphandlingar. Det handlar om inköp av sopmaskin, slaghackare, sanitetsanläggning, anläggande av trafiksignaler och krossning av asfalts- och bergmassor till ett sammanlagt värde av ca 3,7 miljoner kronor.

Samtliga fem aktuella upphandlingar överskrider var för sig gränsen på ca 284 000 kronor över vilken upphandlingen ska annonseras och konkurrens-utsättas. Eftersom ingen annonsering skett så är det frågan om otillåtna direktupphandlingar. Några undantag från lagen om offentlig upphandling har inte varit tillämpliga i dessa fall.

Eftersom det är frågan om upprepade överträdelser kräver Konkurrensverket upphandlingsskadeavgift/böter som motsvarar knappt 9 procent av kontraktsvärdet, vilket är nära regelverkets tak på 10 procent för bötesbeloppet.

– Att på det sätt som skett sakna rutiner inom tekniska förvaltningen för att följa regelverket och därmed systematiskt brista i att konkurrensutsätta sina inköp bör få genomslag i den påföljd vi kräver att kommunen ska betala. När skattebetalarnas pengar hanteras på detta sätt innebär det bland annat att det inte finns några garantier för att det är den bästa affären som görs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Att inleda ett åtgärdsprogram för att stärka den interna styrningen, som tekniska förvaltningen i Växjö kommun nu gjort, är givetvis bra men förtar inte ansvaret för tidigare överträdelser. Alla kommuner och statliga myndigheter borde vidta åtgärder och ha kontinuerlig uppföljning av rutinerna för att förebygga så att det inte blir fel när man genomför offentliga upphandlingar, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Växjö med kraven på upphandlingsskadeavgift/böter.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Kristoffer Sällfors, processråd, tfn 08-700 16 07
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 08-700 15 56

Relaterad information