Västra Götalandsregionen får inte direktupphandla med stöd av EUF-fördraget

Publicerad

Konkurrensverket har i ett yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i ett mål om överprövning behandlat frågan om artikel 106.2 i EUF-fördraget medför att myndigheter får göra direktupphandlingar utan att följa lagen om offentlig upphandling.

I målet har Apoteket AB begärt att avtal som ingåtts mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Apotekstjänst Sverige AB rörande så kallade dosdispenseringstjänster (omförpackning av läkemedel till patienter) ska ogiltigförklaras. Apoteket menar att det är fråga om en otillåten direktupphandling, vilket både VGR och Apotekstjänst bestrider. VGR har bland annat hänvisat till artikel 106.2 i EUF-fördraget, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 106.2 EUF-fördraget handlar om utförandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Förvaltningsrätten har bett Konkurrensverket yttra sig angående tillämpningen av artikel 106.2 i EUF-fördraget i förhållande till den aktuella frågan om direktupphandling.

I yttrandet framhåller Konkurrensverket att bestämmelsen i artikel 106.2 är ett undantag från fördragets konkurrensregler som under vissa förutsättningar kan tillämpas på företag, men inte på myndigheter i sin inköpsverksamhet. Bestämmelsen bör därför inte kunna leda till att myndigheter får genomföra direktupphandlingar. Konkurrensverket redogör även för andra skäl som gör att artikel 106.2 EUF-fördraget inte bör kunna tillämpas på ett sätt som riskerar att leda till att en betydande del av myndigheters anskaffningar inte skulle behöva annonseras enligt lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverkets slutsats är att artikel 106.2 EUF-fördraget inte medför att VGR fick ingå avtal med Apotekstjänst utan föregående annonsering.

Konkurrensverket har i yttrandet även skrivit om upphandlingsreglerna och myndigheters skyldigheter enligt annan lagstiftning att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Konkurrensverket har också uttalat sig om tillämpningen av bestämmelsen i lagen om offentlig upphandling om att avtal i vissa fall kan få bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. I yttrandet behandlas också hur de icke direktivstyrda reglerna i 15 kapitlet i lagen om offentlig upphandling ska tillämpas i förhållande till de delar av lagen som omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv.

Konkurrensverket har i yttrandet inte tagit ställning i sak till om VGR:s agerande är att betrakta som en otillåten direktupphandling.

Relaterad information