Vårdföretag måste få likartade möjligheter

Pressmeddelande

Från årsskiftet blir det möjligt för fler att själva välja vårdcentral. Men om vårdvalsreformen ska bli framgångsrik måste det finns effektiva system för ersättning, hur patienter ska listas och hur reglerna utformas för de patienter som inte själva valt vårdcentral.

Det visar den första delrapporten av Konkurrensverkets regeringsuppdrag att följa införandet av vårdvalssystem inom primärvården.

Vid årsskiftet blir det obligatoriskt för alla landsting att införa ett vårdvalssystem inom primärvården. Reformens syfte är att brukarna ska få mer inflytande över tillgängligheten, kvaliteten och servicen i vården. Det sker genom att stärka patientens rätt att välja vilken vårdgivare han eller hon vill gå till.

I Konkurrensverkets rapport ”Uppföljning av vårdval inom primärvåden – förutsättningar och hinder” beskrivs ett antal faktorer som är av betydelse för hur vårdvalssystem kan fungera med avseende på förutsättningarna för mångfald, konkurrens och valfrihet till nytta för konsumenterna.

Erfarenheter visar att endast en liten del av befolkningen aktivt väljer vårdgivare. Detta har inneburit att icke-valsalternativet och den första listningen av invånarna som ofta skett när landsting infört ett vårdvalssystem, fått stor betydelse för företagens möjligheter att etablera sig på marknaden.

– Ju större del av befolkningen som gör ett aktivt val desto mindre betydelse kan icke-valsalternativet väntas få. Ska reformen leda till en väl fungerande konkurrens är det viktigt att främja förutsättningarna och viljan att aktivt välja vårdgivare, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

En annan avgörande faktor för att reformen ska bli framgångsrik är att förutsättningarna för privata och offentliga vårdgivare blir mer likartade. Om den landstingsdrivna verksamheten exempelvis tillåts gå med underskott, och får stöd från allmänna medel, snedvrids konkurrensen.

– Ska olika vårdgivare kunna konkurrera med varandra måste de kunna verka på likartade villkor. Det är viktigt att landstingen tydligt skiljer på sina båda roller som beställare och utförare av vårdtjänster, säger Dan Sjöblom.

En slutrapport ska ske till regeringen senast den 25 november 2010. Ytterligare en delrapport kommer att presenteras den 19 maj.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Josefin Nilsson, projektledare tfn 08-700 16 66

Relaterad information