Vägledning kring rätten till domstolsprövning vid platsundersökningar

Publicerad

I samband med en platsundersökning kopierade Konkurrensverket vissa handlingar trots att företagen motsatte sig det.

Företagen överklagade Konkurrensverkets kopieringsåtgärd till Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Företagen ansåg att konkurrenslagens bestämmelser om överklagande, som innebär att ett beslut om kopiering av handlingar inte kan överklagas, inte uppfyller Europakonventionens och unionsrättens krav på processuella rättigheter och rätten till en domstolsprövning.

I likhet med Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen avvisar Högsta domstolen företagens överklagande. Högsta domstolen menar att om ett företag motsätter sig kopiering så ska Konkurrensverket begära handräckning av Kronofogdemyndigheten och eftersom Kronofogdemyndighetens beslut kan överklagas till domstol uppfyller det svenska regelverket kraven i Europakonventionen och EU:s stadga.

Högsta domstolen uttalar också att om Konkurrensverket inte följt ordningen med att begära handräckning av Kronofogdemyndigheten kan det innebära att företagens rätt till domstolsprövning har blivit kränkt. Det medför dock inte att det skapas en särskild överklaganderätt i det enskilda fallet.

Konkurrensverket har sett över och gjort förändringar av rutiner för att säkerställa företagens processuella rättigheter. Ifall oenighet skulle uppstå med företaget i frågan om en handling omfattas av beslutet om platsundersökning kommer Konkurrensverket framöver att begära handräckning från Kronofogdemyndigheten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information