Utvärdera avgiftsfri terminering

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig till Post- och telestyrelsen (PTS) över ett utkast till regleringsbeslut inom området elektronisk kommunikation.

Konkurrensverket anser att skälen för reglering av tillträde till infrastruktur för fast telefoni har försvagats och föreslår att PTS i särskild ordning analyserar och redogör för hur denna reglering ska kunna avvecklas.

Konkurrensverket stödjer PTS förslag till införande av en ny prissättningsmodell för samtalsterminering och föreslår att PTS utvärderar för- och nackdelar med regleringsmodellen ”Bill and Keep”, vilket innebär en skyldighet att kostnadsfritt vidarekoppla samtal från konkurrenters kunder till de egna.

Relaterad information