Utredning om samarbete på mobilmarknaden avslutad

Publicerad

Konkurrensverket har efter genomförd granskning av ett nätsamarbete mellan Tele2 och Telenor om bland annat utbyggnad av nästa generations mobilnät, 4G, funnit att det finns förutsättningar för operatörerna att fortsätta vara aggressiva konkurrenter på slutkundsmarknaden. Det finns därför inte anledning att vidare utreda om samarbetet strider mot konkurrensreglerna framhåller Konkurrensverket i ett beslut.

Konkurrensverkets utredning om samarbetet mellan Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB är slutförd. De två företagen har ingått ett samarbete som omfattar ägande, utbyggnad, utveckling, drift och underhåll av nätinfrastruktur för mobil tele- och datakommunikation. Däremot omfattar samarbetet inte tillhandahållande av tjänster till konsumenter, eller villkor för sådana tjänster.

Marknaden för mobila tele- och datatjänster domineras till 95 procent av fyra företag. Utvecklingen på marknaden går mot att erbjuda konsumenter och företag tjänster som baseras på nästa generations mobilnät, 4G. Konkurrensverket har på eget initiativ granskat ett samarbete mellan två av företagen som är verksamma på mobilmarknaden för att se om samarbetet kan leda till att konkurrensen förändras på ett sätt som kan vara negativt för konsumenterna.

I beslutet konstaterar Konkurrensverket att produktionssamarbetet svarar för en förhållandevis liten andel av respektive operatörs totala kostnader för tillhandahållande av tele- och datakommunikationstjänster. Vidare konstaterar Konkurrensverket att den snabba tekniska utvecklingen på området försvårar möjligheterna att ingå och upprätthålla konkurrensbegränsande samarbeten. Konkurrensverket väljer därför att avsluta utredningen.

Relaterad information