Utredning av planerat statistiksamarbete inom bokbranschen avslutad

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om Svenska Förläggarföreningens och Svenska Bokhandlareföreningens planerade samarbete kring statistik inom bokbranschen strider mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.

Mot bakgrund av de ändringar i det planerade statistiksamarbetet som vidtagits under utredningens gång och vad som i övrigt under utredningen framkommit om det planerade statistiksamarbetet, gör Konkurrensverket bedömningen att det för närvarande inte finns tillräckliga skäl att utreda ärendet vidare. Konkurrensverket har därför beslutat att avskriva ärendet.

Relaterad information