Utred om förvaltningsdomstolarna kan handlägga marknadsrelaterade mål

Publicerad

Konkurrensverket framför i ett yttrande över den så kallade Målutredningen att särskild skyndsamhet även fortsättningsvis måste gälla i mål om företagskoncentration och i upphandlingsmål med hänsyn till de negativa konsekvenser som utdragna handläggningstider kan orsaka dessa måltyper.

Konkurrensverket anser att det är angeläget att domstolsstrukturen för de marknadsrelaterade målen effektiviseras och att det genom utredningen står tillräckligt klart att en specialdomstol inte är en ändamålsenlig åtgärd. Enligt Konkurrensverket bör marknadsrelaterade mål koncentreras till att avdömas i ett och samma domstolsslag. Mot denna bakgrund förordar Konkurrensverket att en utredning tillsätts snarast med uppdrag att närmare överväga vilken domstolsordning som bör gälla för marknadsrelaterade mål.

Enligt Konkurrensverket är det angeläget att införa en ordning som innebär att genomdrivandet av konkurrensfrämjande lagstiftning hanteras på ett så effektivt och likartat sätt som möjligt och att lagstiftaren bestämmer sig för ett domstolsslag. De allmänna förvaltningsdomstolars möjligheter och lämplighet att handlägga marknadsrelaterade mål bör inte uteslutas. Detsamma gäller den effektivisering som skulle följa av att låta förvaltningsmyndigheten fatta beslut i första instans.

Relaterad information