Utbyggnad av laddningspunkter för laddfordon bör inte regleras i lag

Publicerad

Den snabba teknikutvecklingen är ett av flera skäl att inte kräva att en snabb utbyggnad av laddningspunkter för laddfordon regleras i lag.

Det framhåller Konkurrensverket i ett remissyttrande som tillstyrker Boverkets förslag att inte införa omfattande och specifika lagkrav på antal laddningspunkter för laddfordon (Boverkets rapport 2019:15).

Konkurrensverket instämmer i att kraven bör motsvara direktivets miniminivåer. Konkurrensverket understryker att en utbyggnad baserad på behov och marknadsutveckling har bättre förutsättningar att bli samhällsekonomiskt kostnadseffektiv.

Ett skäl att inte ställa omfattande lagkrav på snabb utbyggnad av laddningspunkter är att behovet visserligen kommer att öka, men att det är osäkert i vilken takt det kommer ske och hur stort behovet kommer bli. Även miljö- och mobilitetspolitiska mål om minskat användande av privata fordon kommer påverka behovet av laddningspunkter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information