Uppsatstävling om konkurrens avgjord

Pressmeddelande

Miljökrav vid offentlig upphandling, konkurrens i banksektorn, mänskliga rättigheter och konkurrensutsättning av offentligt finansierad verksamhet. De vinnande bidragen i Konkurrensverkets uppsatstävling för studenter visar upp en bred palett.

De sex pristagarna delar på 75 000 kronor. Det är för 19:e gången som uppsatstävlingen genomförs, och intresset bland studenterna har alltid varit stort.

Miljökrav vid upphandlingar

Första pris i juridikklassen, och 20 000 kronor, gick till göteborgaren David Schreiber, som läser vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Uppsatsen har titeln ”Möjligheten att ställa miljökrav i offentliga upphandlingar som går längre än EU-lagstiftningen”.

Juryns motivering lyder: ”Uppsatsen behandlar en för Konkurrensverket och samhällsdebatten intressant och högaktuell fråga – nämligen möjligheten att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Uppsatsen är välskriven, väl genomarbetad och belysande. Författaren visar en stor medvetenhet i ett mycket svårt ämne, där rättsläget är oklart. Studien och den väl genomförda analysen med bra egna reflektioner är ett värdefullt bidrag i den pågående debatten inom ämnet.”

Bankkonkurrens

I ekonomiklassen fick Osmis Areda Habte 17 000 kronor för sin uppsats om konkurrens på bankmarknaden. Rubriken är ”Competitive conditions in the Swedish banking system”. Författaren är från Stockholm och studerar vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Motiveringen till förstapriset lyder: ”En mycket välgjord analys av konkurrensförhållandena i den svenska banksektorn. Författaren har lagt ett betydande arbete på att hitta och tolka data för att räkna ut två indikatorer som använts i internationell forskning på konkurrensområdet. Författaren använder sofistikerade empiriska metoder för att testa om de två indikatorerna kan beskriva konkurrensen mellan bankerna i Sverige.”

Konkurrens i offentlig sektor

David Isaksson från Luleå får 10 000 kronor som andrapristagare i ekonomiklassen. Han läser vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Uppsatsrubriken är ”Som man frågar får man svar – vilka kvalitetskrav ställer kommunerna vid upphandling av äldreboende” och tar till exempel upp frågor som att utvärdera konkurrensutsättning inom offentlig sektor.

Konkurrensutsättning med offentlig finansiering

Tredje pris i ekonomiklassen, och 8 000 kronor gick till Axel Cronert, bördig från Kristianstad och som läser vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Rubrik: ”Where Money and Politics Meet – Explaining Local Variations in Privatization of Public Services”. Uppsatsen behandlar frågor om när och var det sker konkurrensutsättning av offentligt finansierad verksamhet.

Domen mot Telia Sonera

I juridikklassen delas andrapriset av två skribenter. Den ena är Amanda Claeson, Sollentuna, som läser vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hon får 10 000 kronor för sin uppsats ”Marginalpress – En jämförelse av förhållandet till överprissättning respektive underprissättning”. Författaren beskriver utvecklingen av rättspraxis kring marginalpress, vertikalt integrerade företags prispolitik och missbruk av dominerande ställning. Bland annat granskas EU-domstolens förhandsavgörande och tingsrättens dom i det så kallade Telia Sonera-målet analyseras.

Mänskliga rättigheter

Även Carl Lundeholm får ett andrapris i juridiklassen, och 10 000 kronor. Han är från Huskvarna och läser vid Juridiska institutionen, Lunds universitet. Uppsatsens rubrik är ”The Principle of Ne Bis In Idem: Human Rights and the Enforcement of European Union Competition Law” och beskriver den senaste rättsutvecklingen kring hur principerna för bevarandet av mänskliga rättigheter tillvaratas i den konkurrensrättsliga tillämpningen. Särskilt analyseras principen ne bis in idem – att inte straffas flera gånger för samma överträdelse.

Tävlingen har skapats för att locka studenter att närma sig ämnen som behandlar konkurrens eller offentlig upphandling. För att delta i tävlingen ska uppsatserna ingå i examen, vara skrivna på C-, D- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, 08-700 16 03

Relaterad information