Upphandlingsskadeavgift har gett bättre upphandlingar

Pressmeddelande

Reglerna om böter/upphandlingsskadeavgift har bidragit till att upphandlande myndigheter och enheter i större utsträckning har insett betydelsen av att följa reglerna. Det konstaterar Konkurrensverket i en erfarenhetssummering.

Konkurrensverket har, sedan de skärpta reglerna i lagen om offentlig upphandling trädde i kraft i juli 2010, tagit 32 kommuner, landsting och statliga myndigheter till domstol med krav på böter/upphandlingsskadeavgift. I de fall som har avgjorts har i all huvudsak Konkurrensverket haft framgång och kännbara böter har dömts ut.

I en skrivelse till regeringen har Konkurrensverket sammanfattat erfarenheterna av det nya regelverket och bland annat påtalat att många av de så kallade obligatoriska ärendena kan vara av mindre betydelse eller handla om missförstånd av olika slag.

– Regeringen bör överväga att ändra lagstiftningen så att dessa ärenden istället omfattas av de bestämmelser som gäller för upphandlingsskadeavgiftsärenden som Konkurrensverket genomför på eget initiativ, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Johansson, föredragande, tfn 08-700 15 07eller 076-542 15 07
Kerstin Riese, kommunikationsansvarig, tfn 08-700 16 58 eller 076-542 16 58

Fakta: Böter/upphandlingsskadeavgift ska enligt lagen om offentlig upphandling uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Reglerna om upphandlingsskadeavgift trädde i kraft den 15 juli 2010.  

Relaterad information