Upphandlingsböter för Täby kommun

Publicerad

Förvaltningsrätten i Stockholm har bifallit Konkurrensverkets ansökningar och beslutat att Täby kommun ska betala sammanlagt 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Täby kommun har enligt förvaltningsrätten genomfört otillåtna direktupphandlingar i samband med ombyggnationen av Täby centrum.

Förvaltningsrätten bekräftar Konkurrensverkets sänkta krav på upphandlingsskadeavgift/böter som uppgår till cirka hälften av det normala vid den här typen av överträdelser. Detta eftersom Täby kommun på eget initiativ vänt sig till Konkurrensverket och informerat om de otillåtna direktupphandlingarna vid en tidpunkt då tillsynsmyndigheten saknade kännedom om lagöverträdelserna. De yrkade/utdömda beloppen motsvarar därför 3,4 procent av kontraktsvärdena istället för de ca 7,5 procent som Konkurrensverket brukar yrka för lagöverträdelser av normalgraden.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Huvudregeln, enligt lagen om offentlig upphandling, är att alla offentliga upphandlingar över cirka 284 000 kronor ska annonseras och konkurrensutsättas innan kontrakt skrivs.

Relaterad information