Upphandlingsböter för Landstinget Kronoberg

Publicerad

Förvaltningsrätten i Växjö har bifallit Konkurrensverkets ansökan om att Landstinget Kronoberg ska betala 185 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Grund för Konkurrensverkets ansökan var ett av de avtal som ingåtts mellan landstinget och konsultföretaget Solving Efeso avseende Inköpsprojekt 2013 i Landstinget Kronoberg. Avtalets värde uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor.

I och med att avtalet slöts utan föregående annonsering bedömde Konkurrensverket att landstinget hade brutit mot lagen om offentlig upphandling. Landstinget medgav i förvaltningsrätten att man visserligen genomfört en otillåten direktupphandling, men hänvisade till att man befunnit sig i en bekymmersam ekonomisk situation, som krävde omedelbara åtgärder. Enligt landstingets mening borde därför avgiften kunna bestämmas till 150 000 kronor.

Förvaltningsrätten i Växjö, som fann att landstinget genomfört en otillåten direktupphandling, har gått på Konkurrensverkets linje och bedömt att det yrkade beloppet var väl avvägt.

Bötesbeloppet på 185 000 kronor var det som Konkurrensverket krävt efter att Landstinget Kronoberg under processen tillfört nya uppgifter om avtalets värde och det ursprungliga yrkandet på 200 000 kronor därför justerats ned.

Huvudregeln, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), är att alla offentliga upphandlingar över 270 000 kronor, som är gränsvärdet från den 1 januari 2014, ska annonseras och konkurrensutsättas innan kontrakt skrivs (regeringen har föreslagit att denna gräns från och med den 1 juli 2014 ska höjas till 505 800 kr när det gäller upphandling enligt LOU, se prop. 2013/14:133).

En upphandlande myndighet får bara i vissa specificerade undantagsfall ingå avtal med en leverantör utan föregående annonsering.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Relaterad information