Uppföljning av tidigare förvärv inom telekombranschen

Publicerad

Konkurrensverket genomför just nu en uppföljning av ett tidigare förvärvsärende inom telekombranschen som avslutades 2014. Uppföljningen sker bland annat genom samtal med olika marknadsaktörer. Om du har information om telekombranschen som kan vara av intresse för oss är du välkommen att höra av dig med dina synpunkter.

Konkurrensverket strävar efter att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. I detta ingår att göra träffsäkra prioriteringar och löpande utvärdera och utveckla tillsynsverksamheten. Ett led i detta arbete är att i vissa utvalda ärenden följa upp vad som hänt på marknaden efter det att Konkurrensverket avslutat sin utredning. Att studera om nya aktörer tillkommit på marknaden och om vissa lämnat, hur prisutvecklingen sett ut och vilka anbudslämnare som varit aktiva i upphandlingar kan vara relevanta åtgärder.

Uppföljningar av ärenden kan ha väldigt olika upplägg och omfattning. I vissa fall vill vi snabbt få en översiktlig bild och då kan vi välja att genomföra en kvalitativ undersökning, exempelvis genom att intervjua nyckelpersoner på marknaden i fråga. I andra fall väljer vi att göra en mer omfattande, kvantitativ analys av marknadsdata.

Just nu genomför vi en uppföljning av ett förvärvsärende som rör telekombranschen: Telia Soneras förvärv av kommunikationsoperatören Zitius m.fl. år 2014 (dnr 89/2014). Vi vill skaffa oss kunskap om hur branschen har utvecklats sedan ärendet avslutades. Uppföljningen genomförs genom att vi bland annat samtalar med ett antal marknadsaktörer.

Om du har något att framföra som kan vara av intresse för uppföljningen är du välkommen att ringa oss. Kontakta Cecilia Maxe Aglinder tfn 08-700 16 63 eller Patrik Jarelius Persson tfn 08-700 15 70. Uppföljningsärendet har diarienummer 364/2018. Senast den 1 oktober 2018 vill vi ha dina synpunkter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information