Uppföljning av förvärv på marknaden för fjärrvärmerör

Publicerad

Konkurrensverket genomför just nu en uppföljning av ett tidigare förvärvsärende på marknaden för fjärrvärmerör. Uppföljningen sker bland annat genom kontakter med marknadsaktörer och analys av upphandlingsdata. Om du har information om marknaden för fjärrvärmerör som kan vara av intresse för oss är du välkommen att höra av dig med dina synpunkter.

Konkurrensverket strävar efter att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. I detta ingår att löpande utvärdera och utveckla tillsynsverksamheten. Ett led i detta arbete är att i vissa utvalda ärenden följa upp vad som hänt på marknaden efter det att Konkurrensverket avslutat sin utredning.

Uppföljningar av ärenden kan ha väldigt olika upplägg och omfattning. I vissa fall vill Konkurrensverket snabbt få en bild och kan då välja att genomföra en mer övergripande undersökning, exempelvis genom att intervjua nyckelpersoner på den aktuella marknaden. I andra fall väljer vi att göra en mer omfattande analys där även olika marknadsdata undersöks. Nytillträden, eventuella konkurser, prisutveckling och anbudslämnare i upphandlingar kan vara relevanta parametrar att studera.

Nu inleder vi en uppföljning av ett koncentrationsärende på marknaden för fjärrvärmerör. Under 2015 meddelade företaget Logstor att man hade för avsikt att förvärva konkurrenten Powerpipe. Konkurrensverkets bedömning var att förvärvet skulle få konkurrenshämmande effekter på den svenska marknaden och yrkade därför att Stockholms tingsrätt skulle förbjuda koncentrationen. Yrkandet avslogs.

Efter att Konkurrensverket överklagat till Patent- och Marknadsöverdomstolen, godkände domstolen förvärvet och det genomfördes i slutet av 2016. Till skillnad från Konkurrensverket gjorde domstolen bedömningen att marknaden omfattar EES-området och Schweiz och att bolagen därför inte skulle få en dominerande ställning, eller på annat sätt påverka konkurrensen negativt, efter en sammanslagning.

Nu vill Konkurrensverket skaffa sig kunskap om hur marknaden har utvecklats sedan förvärvets genomförande år 2016. Uppföljningen kommer bland annat att omfatta kontakter med ett urval av marknadsaktörer och analys av upphandlingsdata.

Om du har information som kan vara av intresse för uppföljningen är du välkommen att ringa Malin Berg von Linde eller Natasha Hillenius på 08-700 16 00 (vx). Uppföljningsärendet har diarienummer 668/2019. Senast den 15 januari 2020 vill vi ha dina synpunkter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information