Uppdaterade allmänna råd för eftergift och nedsättning samt näringsförbud

Publicerad

Konkurrensverket har uppdaterat hänvisningarna till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och samtidigt genomfört smärre redaktionella ändringar i de allmänna råden.

Syftet med ändringarna har varit att förtydliga hur Konkurrensverket använder och tolkar de allmänna råden. Förändringarna innebär att de allmänna råden för eftergift och nedsättning samt näringsförbud nu speglar varandra på ett bättre sätt och använder samma terminologi. Genom ändringarna framhålls även att information som lämnas inom ramen för eftergiftsprogrammet ska lämnas självmant. De uppdaterade allmänna råden finns även översatta till engelska.

Har du frågor om de allmänna råden kan du kontakta Linda Skoogberg, 08-700 16 80 eller Omar El Khatib, 08-700 16 33.

Relaterad information