Uppdaterade allmänna råd för eftergift och nedsättning samt näringsförbud

Publicerad

Konkurrensverket har uppdaterat hänvisningarna till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och samtidigt genomfört smärre redaktionella ändringar i de allmänna råden.

Syftet med ändringarna har varit att förtydliga hur Konkurrensverket använder och tolkar de allmänna råden. Förändringarna innebär att de allmänna råden för eftergift och nedsättning samt näringsförbud nu speglar varandra på ett bättre sätt och använder samma terminologi. Genom ändringarna framhålls även att information som lämnas inom ramen för eftergiftsprogrammet ska lämnas självmant.

Relaterad information