Underlätta att ställa djurskyddskrav vid offentlig upphandling av livsmedel

Publicerad

För att underlätta för kommuner och landsting att ställa krav på djurskydd vid upphandling av livsmedel och öka konkurrensen på området föreslår Konkurrensverket i ett yttrande till Jordbruksdepartementet att regeringen verkar för att EU-länderna får lika regler för djurskydd.

En kommuns krav på att livsmedelsföretagens varor ska ha producerats enligt de svenska djurskyddsreglerna medför att utländska leverantörer utestängs. Därmed minskar konkurrensen till nackdel för samhället och konsumenterna. Kravet strider också mot upphandlingslagstiftningen.

Konkurrensverket föreslår åtgärder för att bättre garantera en ändamålsenlig tillsyn av djurägarna. Det kan ske genom att Jordbruksverkets konkurrensutsatta veterinärverksamhet separeras från myndighets- och tillsynsuppgifterna på området, exempelvis genom att den förstnämnda verksamheten bolagiseras. Förslaget ska ses utifrån att Jordbruksverkets båda verksamheter är motstridiga och minskar förutsättningarna för en effektiv tillsyn av djurägare och konkurrens på marknaden för veterinärtjänster.

I de fall Sverige har strängare djurskyddskrav än andra länder medför detta ett handelshinder och högre produktionskostnader för berörda företag. Regeringen bör därför initiera regelbundna utvärderingar av djurskyddsreglerna med hänsyn till fördelar och nackdelar.

Relaterad information