Tydligare krav för återbetalning av felaktigt driftstöd

Publicerad

Det bör framgå av presstödsförordningen att Presstödsnämnden ska kräva full återbetalning av felaktigt utbetalt driftsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl att helt eller delvis efterge ett sådant krav.

Kulturdepartementet föreslår i en departementspromemoria att nya bestämmelser om återbetalning av felaktigt utbetalt presstöd (driftsstöd och distributionsstöd) ska införas i presstödsförordningen. Bland annat föreslås en ny bestämmelse om att Presstödsnämnden får kräva återbetalning av felaktigt utbetalt driftstöd. 

Presstöd utgör statsstöd. För att begränsa risken för konkurrenssnedvridningar ska presstöd endast utbetalas när ett tidningsföretag verkligen uppfyller de krav som ställs för stöd och felaktigt utbetalt presstöd ska i regel återbetalas. Krav på full återbetalning bör enligt Konkurrensverkets uppfattning endast efterges, helt eller delvis, om det föreligger synnerliga skäl. Detta bör framgå i den aktuella bestämmelsen om återbetalning av driftstöd på samma sätt som det framgår i bestämmelsen om återbetalning av distributionsstöd.

Relaterad information