Tre kommuner har olagligt direktupphandlat avfallshantering

Publicerad

De tre kommunerna Ödeshög, Mönsterås och Vimmerby bröt mot lagen om offentlig upphandling när de direktupphandlade avfallshantering. Det har Konkurrensverket funnit efter en granskning.

Ödeshögs, Mönsterås och Vimmerby kommuner har olagligt direktupphandlat avfallshantering.

Konkurrensverket har i sina tre första beslut inom ramen för ett pågående tillsynsprojekt av den kommunala avfallsmarknaden funnit att tre kommuner brutit mot LOU (lagen om offentlig upphandling) när de direktupphandlat avfallshantering.

Ödeshögs, Mönsterås och Vimmerby kommuner bröt mot LOU när de år 2002 tecknade avfallskontrakt med Tekniska Verken i Linköping utan föregående offentliga upphandlingar. Det har Konkurrensverket funnit i sina tre första beslut inom ramen för tillsynsprojektet av den kommunala avfallsmarknaden.

De tre kommunernas avtal är totalt värda cirka 4, 10 respektive 15 miljoner kronor under hela den sjuåriga avtalstiden.

Trots att upphandlingsvärdena översteg då gällande tröskelvärde hade kommunerna vare sig annonserat upphandlingarna eller i övrigt följt de förfaranderegler som gäller för öppet eller selektivt förfarande enligt LOU. Några omständigheter som kunde berättiga att kommunerna underlåtit att tillämpa dessa förfaranderegler har inte framkommit.

Konkurrensverket har förelagt kommunerna att redovisa vilka åtgärder de vidtar för att snarast avveckla kontrakten.

Konkurrensverket genomför under 2008 ett tillsynsprojekt av kommunernas och de kommunala avfallsbolagens hantering av avfallskontrakt. Som ett led i detta projekt granskas ett antal kommuners och kommunala avfallsbolags tilldelningar av avfallskontrakt.

Relaterad information