Tips och klagomål till Konkurrensverket

Publicerad

Tips och klagomål till Konkurrensverket utgör strategiskt information i arbetet för väl fungerande marknader. Därför är det viktigt att vidareutveckla kontakterna med dem som vänder sig till Konkurrensverket med konkurrens- och upphandlingsproblem.

Konkurrensverket fick ett breddat uppdrag på konkurrensområdet genom att under hösten 2007 överta ansvaret för tillsynen över upphandlingsreglerna. Konkurrensverket har ett ”panoramafönster” mot samhället i den meningen att Konkurrensverket ska arbeta för väl fungerande konkurrens i såväl privat som offentlig sektor och en effektiv offentlig upphandling. På starkt reglerade områden såsom vård och omsorg handlar det normalt inte om att tillämpa konkurrensreglerna. Istället arbetar Konkurrensverket med fördjupade analyser i syfte att kunna lämna genomarbetade förslag, som tar tillvara grundläggande konsumentkrav på tillgänglighet, kvalité och säkerhet. På konkurrensutsatta marknader är uppdraget i första hand att spåra upp och beivra allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna.

Vi som arbetar på Konkurrensverket har en stående uppgift att bidra med en aktiv marknadsbevakning, dvs. att särskilt följa utvecklingen på områden och marknader med konkurrensproblem. En central del i övervakningen av att konkurrensen fungerar tillfredsställande utgörs av Konkurrensverkets kontakter med företag och konsumenter. Det är således av stor vikt att Konkurrensverket får information om bristande konkurrens på olika produkt- och tjänsteområden.  Det är genom att systematiskt kombinera den egna marknadsbevakningen med alla de omkring 600-800 tips och klagomål som årligen kommer in till Konkurrensverket som verket får ett ändamålsenligt underlag för prioriteringar.  Under år 2007 registrerades totalt 633 tips och klagomål. Av dessa utgörs omkring hälften av klagomål från konsumenter.

Det är viktigt att omvärlden har kunskap om vårt uppdrag men också att företag och kunder har ett stort förtroende för hur Konkurrensverket hanterar inkomna tips och klagomål. Mot denna bakgrund strävar Konkurrensverket mot en ökad transparens i klagomålshanteringen.

Förstärkt kommunikation och återkoppling är av stor vikt för dem som klagar

Konkurrensverket låter årligen genomföra s.k. intressentmätningar för att få en återkoppling bl.a. om hur de som vänder sig till Konkurrensverket med tips och klagomål värderar det konkreta omhändertagandet. Det gäller den klagandens helhetsomdöme beträffande hur ett ärende har hanterats och om den som klagat är villig att kontakta verket igen. Mot bakgrund av nedslående helhetsbedömning år 2006 (51 % uppgav att de hade ett negativt helhetsomdöme) satsade Konkurrensverket under år 2007 på att utveckla rutinerna för tips- och klagomålshanteringen. Genom mer muntliga kontakter och mindre stereotypa skriftliga besked vändes trenden och i den senaste mätningen var det betydligt färre, eller närmare bestämt 22 %, som var negativa.

En gammal sanning är att ”all kommunikation sker på mottagarens villkor”. Detta gäller i allra högsta grad för en öppen och tillgänglig myndighet som Konkurrensverket. Det är dock inte alltid enkelt att förklara för upprörda konsumenter som klagar över kraftiga prishöjningar eller mindre – ofta lokalt verksamma – företag som klagar över svårigheter att få leveranser från tillverkare/leverantör att Konkurrensverket faktiskt inte har förutsättningar att lösa upplevda problem.

Det kan antingen bero på att vi inte delar avsändarens bedömning eller att de legala förutsättningarna för att angripa en påstådd konkurrensbegränsning inte är uppfyllda. Detta innebär i sin tur att många av de företag och konsumenter som vänder sig till Konkurrensverket kan känna sig besvikna.

För vår del är dock dessa kontakter viktiga att vårda av flera skäl. För det första kan en enskild indikation om bristande konkurrens utgöra en pusselbit som tillsammans med annan information leder till att utredningsresurser kan sättas in vid ett senare tillfälle.

För det andra ger kontakterna med kunder och företag ett unikt tillfälle att utveckla och förklara hur vi som expertmyndighet ser på det påstådda problemet. I vissa fall - och särskilt vad gäller konsumentklagomål – kan andra myndigheter vara bättre skickade att vägleda den klagande.  Självfallet upplyser vi alla om vilken instans de i så fall bör vända sig till.

Trender under det gångna året

Av de klagomål som kom in under år 2007 resulterade närmare 30 stycken i en närmare granskning av Konkurrensverket för att analysera klagomålen.

En klar trend under hösten var att ett stort antal upphandlingsrelaterade tips och klagomål kunde noteras. Dessa svarade för omkring en fjärdedel av alla inkomna tips och klagomål.   Sammantaget ledde klagomålen till flera fördjupade utredningar. Exempel på viktiga ärenden är;

  • att Konkurrensverket undanröjt avtalsvillkor mellan en internationellt verksam leverantör och den svenska generalagenten av butiksvågar som förhindrade passiv försäljning och därmed försvårade parallellimport
  • att Konkurrensverket medverkat till att EU-kommissionen under 2007 kunde fatta beslut om att bötesfälla fyra internationellt verksamma företag på marknaden för planglas. Detta skedde efter att verket tagit emot ett tips från företagens kunder om bl.a. samtida prishöjningar och därefter kontaktat övriga konkurrensmyndigheter inom EU. Denna samverkan skedde via det gemensamma nätverket – European Competition Network (ECN)
  • att Konkurrensverket utreder påstådda konkurrensbegränsningar på marknaderna för pensionssparande och riskkapital
  • att Konkurrensverket efter flera klagomål om kraftiga prishöjningar på energiområdet utreder ifrågasatt överprissättning på marknaden för fjärrvärme
  • att Konkurrensverket dels erhållit klagomål från nytillträdande företag om tillträdesproblem på avfallsmarknaden, dels initierat en bred granskning av avfallsmarknaden avseende olagliga direktupphandlingar
  • svårigheter för de fria bilverkstäderna att få tillgång till nödvändig teknisk information medförde att Konkurrensverket påbörjade en utredning om biltillverkare/märkesverkstäder agerar i strid med det s.k. motorfordonsgruppundantaget 
  • på IT- och mediaområdet har många privatkunder klagat över inlåsningseffekter och krav från programbolag om särskilda boxar. Många av dessa frågor sammanhänger med den snabba teknikutvecklingen. Konkurrensverket kommer under år 2008 att särskilt följa utvecklingen på IT-området.

Vidareutveckling av Konkurrensverkets tips- och klagomålshantering

Det utvecklingsarbete av Konkurrensverkets tips- och klagomålshantering som inleddes år 2007 kommer att drivas vidare under 2008, bl.a. med siktet inställt på att förtydliga motiven bakom Konkurrensverkets ställningstaganden i det enskilda fallet. Detta gäller inte minst de beslut där verket gör bedömningen att det inte finns skäl att gå vidare i ett ärende. I dessa ärenden, som Konkurrensverket regelmässigt publicerar på sin hemsida, är det betydelsefullt att skälen utvecklas i högre grad än vad som tidigare varit fallet. I den mån Konkurrensverket inte prioriterar att gå vidare med en utredning i ett enskilt fall står det den klagande fritt att själv väcka talan i domstol.

En annan viktig åtgärd under 2008 är att stärka kontakterna med de större offentliga upphandlarna i syfte att spåra anbudskarteller. Det är viktigt för Konkurrensverket att regelmässigt få information från offentliga inköpare när det finns indikationer på otillåten samverkan mellan anbudsgivare. Härigenom ökar Konkurrensverkets förutsättningar att ingripa mot karteller. Konkurrensverket har även föreslagit att regeringen, som ett första steg, ställer krav i statliga myndigheters instruktioner eller regleringsbrev om att de ska informera verket om varje kartellmisstanke. 

För att hantera tips och klagomål finns en centraliserad funktion i syfte att systematiskt fånga upp och ta om hand information som kan vara av vikt för verkets uppdrag.  Ansvarig för denna funktion är Peter Delden.

Relaterad information