Tidsgräns för byggplaner ger ökat bostadsbyggande och bättre konkurrens

Pressmeddelande

Stoppa möjligheten att ”hamstra” byggfärdig mark genom att tidsbegränsa byggplanerna. Det föreslår Konkurrensverket som ett sätt att få fart på byggandet i Sverige i en rapport om konkurrens inom byggsektorn.

Kommunerna bör använda möjligheten att upphäva en byggplan som inte använts inom en fastställd genomförandetid. Om en kommun sålt mark som sedan inte bebyggs inom den utsatta tiden bör affären kunna gå tillbaka. Kommuner med bostadsbrist bör sälja mer mark för att få fart på byggandet.

Det är några av de förslag som Konkurrensverket presenterar i rapporten ”Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande”. Avsikten med rapporten är att peka på åtgärder som kan öka konkurrensen på byggmarknaden för att få fler att bygga mer bostäder.

– Samtidigt som det byggs för få bostäder kan de som förfogar över byggbar mark som är planlagd hålla på den och avstå från att bygga. Sådan ”hamstring” av mark bidrar till att efterfrågade bostäder inte byggs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har kartlagt varför det är brist på byggbar mark och hur planprocessen påverkar byggnadstakten. När Konkurrensverket frågade de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen varför de inte bygger mer än de gör var det vanligaste svaret brist på byggbar mark och komplicerad planprocess. Även kommunernas egna bolag lägger alltså huvudansvaret på den kommunala planhalvan.

Kommunernas plan- och markhantering är svårhanterlig för mindre företag. Förutsebarheten är låg, riskerna stora och tidsåtgången för varje projekt är lång. För att klara sig över tid krävs att ett företag har flera projekt igång samtidigt. De mindre byggbolagen har svårare att hantera riskerna över tid i den omfattning som behövs för att klara den kommunala mark- och planpolitiken.

Det är positivt att kommunerna oftare prioriterar ökad mångfald bland byggherrar, vilket visar sig i att fler företag bygger. Fortfarande har dock de fyra största byggbolagen en stark ställning såväl på den privata som på den offentliga marknaden för bostadsbyggande.

– Att ha tillgång till byggbar mark, och ha en planprocess som är effektiv och snabbare än i dag är viktigt för att vi ska få fler att bygga mer, säger Dan Sjöblom.

På statlig nivå föreslår Konkurrensverket att utbyggnad av infrastruktur bör prioriteras för att underlätta bostadsbyggande på mark där det idag saknas till exempel vägar och spårbunden trafik. En översyn av det kommunala utjämningssystemet skulle kunna bidra till att utjämna vissa kostnader för gemensamma nyttigheter vid byggnation.

Konkurrensverket har under 2015 tagit fram tre rapporter som fokuserar på konkurrens inom byggsektorn. Det är ”Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande”, ”Bättre konkurrens i bostadsbyggandet?” och ”Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande”.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Bo Genfors, projektledare, tfn 08-700 16 70

Senast uppdaterad:

Relaterad information