Ta hänsyn till lokala skillnader när bredbandsmarknaden regleras

Publicerad

Ta hänsyn till de olika konkurrensförhållanden som råder på skilda orter i Sverige när bredbandsmarknaden regleras. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande.

Konkurrensverket skriver i ett yttrande till Post- och telestyrelsen PTS att man bör överväga att differentiera förhandsreglering av accessnät med hänsyn till de skillnader i konkurrensförhållanden som råder i landet.

Förhandsregleringen ska inte vara mer ingripande än vad som krävs för att komma till rätta med identifierade konkurrensproblem. Konkurrensförhållandena på bredbandsmarknaden skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Konkurrensverket anser därför att PTS bör överväga att differentiera regleringen, för att inte i onödan hämma viljan att investera på marknaden.

Konkurrensverket pekar också på vikten av att PTS - tillsammans med Konkurrensverket - verkar för att åtgärder vidtas för att komma till rätta med problem som är relaterade till kommuners agerande avseende möjligheterna till och villkoren för aktörer att etablera infrastruktur för elektronisk kommunikation. Det kan exempelvis vara frågan om att det är komplicerat att få tillstånd att gräva, eller att kommuner debiterar oskäligt höga eller diskriminerande avgifter.

Relaterad information